CORRECTION: Arcoma AB: 20% omsättningsökning på röntgenprodukter

Se som PDF
Visa pressrelease
This is a correction of the announcement from 08:44 18.08.2017 CEST. Reason for the correction: attaching report missing

FINANSIELLT RESULTAT     
         
Andra kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet ökade med 5% till 26 806 (25 563) kSEK
 • Justerat för avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 20%
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till -678 (-3 181) kSEK
 • Resultat efter skatt -3 530 (-4 581) kSEK
 • Resultat per aktie -0,31 (-0,44) SEK,
  (innan utspädning -0,34 SEK)

Perioden januari-juni

 • Nettoomsättning 49 803 (44 271) kSEK, en ökning med 12 % mot föregående år
 • Justerat för avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 34%
 • EBITDA förbättrades till -248 (-7 736) kSEK
 • Resultat efter skatt -4 533 (-12 382) kSEK
 • Resultat per aktie -0,42 (-1,20) SEK,
  (innan utspädning -0,44 SEK)

VIKTIGA HÄNDELSER              
Arcoma gör sin första direkta affär i Sverige
Bolaget gör sin första direkta affär i Sverige. Affären med S:t Görans Sjukhus är värd drygt 3 MSEK.  

Styrelsen tar beslut om två riktade nyemissioner om totalt 10 MSEK. Föreslagen ny ordförande Lars Kvarnhem investerar 5,0 MSEK i bolaget, villkorat att stämman ger medgivande den 18 maj.
Styrelsen tar beslut om nyemissioner om 10,0 MSEK varav halva emissionen är till av valberedningen föreslagen ny styrelseordförande i bolaget

Framgångarna på den iranska marknaden fortsätter
Under kvartalet har 8 system sålts till Iran. Affären är värd ca 2,3 MSEK.

EFTER PERIODEN                         
Ny order från USA
Inom ramen för befintligt avtal med Canon USA har Arcoma fått en order på 10 system som skall levereras inom 9 månader, ordern är värd ca 4,7 MSEK.

                                                               
VD-KOMMENTAR                 
Ökad omsättning
Omsättningen under andra kvartalet ökade med 20% rensat från den avyttrade bordsförsäljningen i USA. Det är framför allt Asien och Iran som står för den stora volymökningen i förhållande till föregående år. Marginalerna i perioden är lägre än vad vi brukar se, vilket hör samman med systemförsäljningen på dessa marknader. 
Jag kan med tillfredställelse konstatera att vi har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och att likviditeten i bolaget är god.  

Positiva erfarenheter av Arcomas första system i Sverige
Under andra kvartalet gjorde Arcoma sin första direkta installation på den svenska marknaden. Precisionsystemet på S:t Görans Sjukhus i Stockholm är i full drift sedan i maj. Precisionsystemet i Stockholm är en viktig referensinstallation för oss. De nya användarna är mycket nöjda med systemet, vilket är positivt för Arcoma i pågående och kommande upphandlingar i Sverige.

Iran, en växande installationsbas och intressant marknad
Arcoma har under sommaren sålt ytterligare åtta system till den mycket spännande iranska marknaden. Vår medicintekniska utrustning har inte varit utsatt för de handelshinder som påverkat många andra branscher och Arcoma har ett gott namn i regionen och har under de senaste tre åren sålt mer än trettio system till Iran. Framgången på den iranska marknaden visar att Arcomas produkter är konkurrenskraftiga på nya tillväxtmarknader.

Ny ordförande investerar i verksamheten
Under våren tillsattes en ny styrelseordförande för bolaget, Lars Kvarnhem, som i samband med uppdraget även ville gå in som investerare i Arcoma. Flera andra investerare visade intresse i att gå in som ägare i bolaget och vi genomförde därför nyemissioner om sammanlagt 10 MSEK. Den stärkta kassan har använts för att betala av en del av ett dyrare lån, men kommer framförallt att användas framöver till investeringar på den svenska marknaden, till expansionen i Asien och till att förbättra Arcomas position på marknaden.

Arcoma Precision visas på Röntgenveckan i Linköping
I mitten av september ställer Arcoma för första gången ut sina produkter på Röntgenveckan. Röntgenveckan är en årlig svensk mässa inom röntgen, och vi kommer för första gången att vara på plats för att visa vårt flaggskepp, det autopositionerande Arcoma Precision tillsammans med en mobil digital röntgenlösning från vår affärspartner.

Mikael Högberg
VD, Arcoma AB (publ)


Information                                                     

För mer information kontakta: Företagets VD Mikael Högberg mikael.hogberg@arcoma.se

0470 - 70 69 85 alt. 070 - 670 69 84

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08.45

   


 

 
 Dölj pressrelease

Arcoma AB: 20% omsättningsökning på röntgenprodukter

Visa pressrelease

FINANSIELLT RESULTAT     
         
Andra kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet ökade med 5% till 26 806 (25 563) kSEK
 • Justerat för avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 20%
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till -678 (-3 181) kSEK
 • Resultat efter skatt -3 530 (-4 581) kSEK
 • Resultat per aktie -0,31 (-0,44) SEK,
  (innan utspädning -0,34 SEK)

Perioden januari-juni

 • Nettoomsättning 49 803 (44 271) kSEK, en ökning med 12 % mot föregående år
 • Justerat för avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 34%
 • EBITDA förbättrades till -248 (-7 736) kSEK
 • Resultat efter skatt -4 533 (-12 382) kSEK
 • Resultat per aktie -0,42 (-1,20) SEK,
  (innan utspädning -0,44 SEK)

VIKTIGA HÄNDELSER              
Arcoma gör sin första direkta affär i Sverige
Bolaget gör sin första direkta affär i Sverige. Affären med S:t Görans Sjukhus är värd drygt 3 MSEK.  

Styrelsen tar beslut om två riktade nyemissioner om totalt 10 MSEK. Föreslagen ny ordförande Lars Kvarnhem investerar 5,0 MSEK i bolaget, villkorat att stämman ger medgivande den 18 maj.
Styrelsen tar beslut om nyemissioner om 10,0 MSEK varav halva emissionen är till av valberedningen föreslagen ny styrelseordförande i bolaget

Framgångarna på den iranska marknaden fortsätter
Under kvartalet har 8 system sålts till Iran. Affären är värd ca 2,3 MSEK.

EFTER PERIODEN                         
Ny order från USA
Inom ramen för befintligt avtal med Canon USA har Arcoma fått en order på 10 system som skall levereras inom 9 månader, ordern är värd ca 4,7 MSEK.

                                                               
VD-KOMMENTAR                 
Ökad omsättning
Omsättningen under andra kvartalet ökade med 20% rensat från den avyttrade bordsförsäljningen i USA. Det är framför allt Asien och Iran som står för den stora volymökningen i förhållande till föregående år. Marginalerna i perioden är lägre än vad vi brukar se, vilket hör samman med systemförsäljningen på dessa marknader. 
Jag kan med tillfredställelse konstatera att vi har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och att likviditeten i bolaget är god.  

Positiva erfarenheter av Arcomas första system i Sverige
Under andra kvartalet gjorde Arcoma sin första direkta installation på den svenska marknaden. Precisionsystemet på S:t Görans Sjukhus i Stockholm är i full drift sedan i maj. Precisionsystemet i Stockholm är en viktig referensinstallation för oss. De nya användarna är mycket nöjda med systemet, vilket är positivt för Arcoma i pågående och kommande upphandlingar i Sverige.

Iran, en växande installationsbas och intressant marknad
Arcoma har under sommaren sålt ytterligare åtta system till den mycket spännande iranska marknaden. Vår medicintekniska utrustning har inte varit utsatt för de handelshinder som påverkat många andra branscher och Arcoma har ett gott namn i regionen och har under de senaste tre åren sålt mer än trettio system till Iran. Framgången på den iranska marknaden visar att Arcomas produkter är konkurrenskraftiga på nya tillväxtmarknader.

Ny ordförande investerar i verksamheten
Under våren tillsattes en ny styrelseordförande för bolaget, Lars Kvarnhem, som i samband med uppdraget även ville gå in som investerare i Arcoma. Flera andra investerare visade intresse i att gå in som ägare i bolaget och vi genomförde därför nyemissioner om sammanlagt 10 MSEK. Den stärkta kassan har använts för att betala av en del av ett dyrare lån, men kommer framförallt att användas framöver till investeringar på den svenska marknaden, till expansionen i Asien och till att förbättra Arcomas position på marknaden.

Arcoma Precision visas på Röntgenveckan i Linköping
I mitten av september ställer Arcoma för första gången ut sina produkter på Röntgenveckan. Röntgenveckan är en årlig svensk mässa inom röntgen, och vi kommer för första gången att vara på plats för att visa vårt flaggskepp, det autopositionerande Arcoma Precision tillsammans med en mobil digital röntgenlösning från vår affärspartner.

Mikael Högberg
VD, Arcoma AB (publ)


Information                                                     

För mer information kontakta: Företagets VD Mikael Högberg mikael.hogberg@arcoma.se

0470 - 70 69 85 alt. 070 - 670 69 84

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08.45

   


 

 
 Dölj pressrelease

Arcoma AB: Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ)

Se som PDF
Visa pressrelease

Idag, 18 maj 2017, hölls årstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att disponibla medel om 27 720 235 kronor balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor
Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade även att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera styrelsearvoden. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar avgifter enligt lag och mervärdesskatt. Det beslutades även i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor
Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Peter Benson och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter och Lars Kvarnhem valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade även i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Kvarnhem som ny styrelseordförande. Slutligen omvaldes Deloitte AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen
Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Vid stämman beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 10 april 2017 om riktad nyemission av högst 1 149 425 aktier till en teckningskurs om 4,35 kronor per aktie. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 2 298 850 kronor. Teckningskursen har bestämts efter förhandling med tecknaren och motsvarar en rabatt om 4 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen under 10 handelsdagar före emissionsbeslutet. Styrelsen bedömer att emissionskursen är marknadsmässig. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av den tillträdande styrelseordföranden Lars Kvarnhem. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att tillträdande styrelseordförande har ett betydande ägande i bolaget, att ägandet sprids ytterligare samt att bolaget tillförs rörelsekapital inför ovan beskrivna marknadssatsningar.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram för VD och andra ledande befattningshavare i bolaget och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 1 149 425 personaloptioner ska erbjudas VD och andra ledande befattningshavare i bolaget. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och med den 15 juni 2020 till och med den 30 september 2020. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 19 maj 2017 till och med den 2 juni 2017. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra leverans av aktier samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, ska högst 1 404 953 teckningsoptioner emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer utspädningen från programmet att uppgå till cirka 10 procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till det antal aktier som kommer att vara utestående i bolaget efter genomförande av de riktade emissioner som styrelsen beslutat om i april 2017 jämte de aktier som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 3 161 143 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 20 procent beräknat på antalet aktier som tillkommer efter genomförande av den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen beslutat om i april 2017 och som även godkändes vid stämman.  Dölj pressrelease

Arcoma AB: Omsättningen ökar med 43% och positivt EBITDA

Se som PDF
Visa pressrelease

FINANSIELLT RESULTAT                   

Första kvartalet


·     Nettoomsättning för kvartalet ökade med 23% till 22 997 (18 708) kSEK
·     Justerat för avyttrade verksamheter var ökningen 43%
·     EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till 429 (-4 555) kSEK
·     Resultat efter skatt -1 003 (-7 801) kSEK
·     Resultat per aktie -0,10 (-0,75) SEK
 

VIKTIGA HÄNDELSER               

Arcoma North America Inc säljs för 8 500 kSEK
Arcoma North America Inc avyttras, vilket tillför bolaget 8 500 kSEK. Bolaget gör en reavinst på 1 193 kSEK.

Arcoma tecknar avtal med Canon Europa
Som en del av satsningen i Sverige tecknar Arcoma avtal med Canon Europa. Avtalet ger Arcoma rätt att under eget varunamn sälja kompletta röntgensystem som är integrerade med Canons bildsystem

Arcoma tecknar avsiktsförklaring med Solutions For Tomorrow
Arcoma tecknar avsiktsförklaring med Solutions For Tomorrow gällande samarbete på den svenska marknaden.                                                                  

EFTER PERIODEN                                 
Arcoma gör sin första direkta affär i Sverige

Bolaget gör sin första direkta affär i Sverige. Affären med S:t Görans Sjukhus är värd drygt 3 MSEK.  
Styrelsen tar beslut om två riktade nyemissioner om totalt 10 MSEK. Föreslagen ny ordförande Lars Kvarnhem investerar 5,0 MSEK i bolaget, villkorat att stämman ger medgivande den 18 maj.
Styrelsen tar beslut om nyemissioner om 10,0 MSEK varav halva emissionen är till av valberedningen föreslagen ny styrelseordförande i bolaget

Framgångarna på den iranska marknaden fortsätter
I maj mottogs ordet på 8 system. Ordern är värd 2,3 MSEK.

                                                                                                                                                

               
 VD-KOMMENTAR                                                   

2017 började med en betydligt bättre orderingång och försäljning än vad vi såg under början av 2016. Tack vare en lägre kostnadsstruktur och något bättre marginaler än föregående år, resulterade de dryga 4 MSEK i ökad försäljning i nästan 5 MSEK förbättrat operativt resultat. Det är glädjande att konstatera att vi nu kan se tillbaka på tre kvartal i rad med positivt EBITDA.

Ungefär hälften av försäljningen i kvartalet var till OEM-kunder. Vi ser fortfarande att andelen OEM-försäljning kommer att minska över tiden, men vi kommer även framöver att se stora variationer mellan kvartalen.

Det var en stor milstolpe för Arcoma när vi under slutet av första kvartalet vann vår första direktorder på den svenska marknaden. Precisionsystemet till S:t Görans Sjukhus i Stockholm levererades redan inom tre veckor och installerades under påskveckorna för att kunna tas i bruk i början av maj. Ordern är värd ca 3 MSEK under andra kvartalet. Efter en lyckad installation och introduktion på S:t Görans ser vi nu med tillförsikt fram emot kommande upphandlingar i Sverige. Vi bygger nu vidare på vår sverigeorganisation för att kunna möta en större installations- och servicebas på vår hemmamarknad.

I början på året avyttrade vi vårt amerikanska dotterbolag och den bordsförsäljning som skedde genom det bolaget. Affären inbringade 8,5 MSEK och gav en reavinst på drygt 1 MSEK.

Vi har under de senaste månaderna uppgraderat vår Intuition-serie med en ny produkt, Arcoma Intuition, där vi likt vårt flaggskepp Arcoma Precision erbjuder ett komplett röntgensystem inklusive bildmjukvara och digitala detektorer. Arcoma-serierna ger oss möjlighet att sälja system utan att vara beroende av en detektorleverantör då systemen är anpassade för ett flertal detektormärken. De första systemen levererades och installerades under första kvartalet och är nu i drift i England och Ryssland.  

Framgångarna på den iranska marknaden fortsätter och vi har i dagarna mottagit ännu en order på åtta system från vår distributör i Iran. Ordern är värd ca 2,3 MSEK och kommer att levereras under sommaren.

I mars arrangerades den årliga mässan ECR (European Congress of Radiology) i Wien, Europas största mässa inom radiologi, med drygt 25 000 besökare. Vi var där och visade vårt autopositionerande Precisionsystem och de nya funktioner som finns i systemet, vilka togs väl emot av våra besökare från hela världen.   

Vi fortsätter vår satsning i Asien och jag är just hemkommen från ett säljmöte i Hong Kong, där vi samlat flertalet av våra distributörer och flera kunder från regionen för presentationer av våra nya och mer etablerade produkter. Mötet med våra aktörer i Asien gav mig en stark tro på vår fortsatta framgång på marknaden.

Mikael Högberg
VD, Arcoma AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 14:00

 Dölj pressrelease

Arcoma AB : Årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.arcoma.se

Se som PDF
Visa pressrelease

Arcomas årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.arcoma.se/investors/reports/annual-reports/. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas via arcoma@arcoma.se

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om bolaget besök www.arcoma.seDölj pressrelease

Arcoma AB: Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Se som PDF
Visa pressrelease

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö torsdagen den 18 maj 2017 kl. 15:00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

      ·         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017; och
      ·         anmäla sig till bolaget senast fredagen den 12 maj 2017 skriftligen till Arcoma Aktiebolag, Koncernledning, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Anmälan kan också göras per telefon 0470-70 69 79 eller per e-post arcoma@arcoma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 12 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

     0. Stämmans öppnande

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 7. Beslut
  (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  (b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter.

 11. Instruktion och arbetsordning för valberedningen.

 12. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.

 13. Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

 15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Bengt Julander (ordförande), representerande Linc AB, Peter Benson, representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, Mats Thorén, representerande eget innehav och Vixco Capital AB, samt styrelsens ordförande Tommy H Karlsson, föreslår att Tommy H Karlsson väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel om 27 720 235 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår tre fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås styrelsen att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om sammantaget 600 000 kronor ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter. Vidare föreslås att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera styrelsearvoden. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar avgifter enligt lag och mervärdesskatt.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Peter Benson och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Lars Kvarnhem som ordinarie styrelseledamot. Tommy H Karlsson och Yvonne Mårtensson har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås nyval av Lars Kvarnhem.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.arcoma.se). Information om den kandidat som föreslås för nyval framgår av valberedningens motiverade yttrande. 

Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mats Häggbring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad (såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare).

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Punkt 12: Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut av den 10 april 2017 att genom riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 2 298 850 kronor genom nyemission av högst 1 149 425 aktier.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 1. 4,35 kronor ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen har bestämts efter förhandling med tecknaren och motsvarar en rabatt om 4 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen under 10 handelsdagar före emissionsbeslutet. Styrelsen bedömer att emissionskursen är marknadsmässig.
 2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Lars Kvarnhem.

Likviden från den riktade nyemissionen ska operativt användas till expansion på den svenska marknaden och i Asien dels till att utöka marknadsorganisationen och dels till produktregistrering av Arcoma Precision i Kina.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att tillträdande styrelseordförande har ett betydande ägande i bolaget, att ägandet sprids ytterligare samt att bolaget tillförs rörelsekapital inför ovan beskrivna marknadssatsningar.

I samband härmed noteras att styrelsen samtidigt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2016, beslutat om en riktad nyemission riktad till vissa andra externa investerare. Förevarande emission utgör ett led i samma kapitalanskaffning. Då Lars Kvarnhem föreslås som ny styrelseordförande har styrelsen emellertid bedömt att emissionen till Lars Kvarnhem bör bli föremål för godkännande från årsstämman.

 1. Tecknaren får inte teckna färre aktier än tecknaren har företrädesrätt att teckna.
 2. Överteckning kan inte ske.
 3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast 5 bankdagar efter det att årsstämman beslutat att godkänna emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.
 4. Tecknade aktier ska betalas kontant genom insättning på av bolaget anvisat konto senast 5 bankdagar efter årsstämman beslutat att godkänna emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.
 5. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 6. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta sådana smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 13: Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett personaloptionsprogram för VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget ("Personaloptionsprogram 2017/2020") i enlighet med vad som framgår under A nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2017/2020 föreslår styrelsen även att årsstämman ska besluta om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

 1. Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2017/2020

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2017/2020 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

1.         Personaloptionsprogram 2017/2020 ska omfatta maximalt 1 069 056 personaloptioner.

2.         Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 19 maj 2017 till och med den 2 juni 2017. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.

3.         Personaloptionsprogrammet ska erbjudas till ledande befattningshavare i Bolaget per 18 maj 2017. Styrelsen beslutar om tilldelning till deltagare i Personaloptionsprogram 2017/2020 enlighet med följande riktlinjer:

            (a)     VD                                                   högst 374 169 personaloptioner

            (b)     Övriga ledande befattningshavare  högst 213 811 personaloptioner per person (7 personer)                          

4.         Anmälan att delta i Personaloptionsprogram 2017/2020 ska ha inkommit till Bolaget senast den 15 juni 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning av personaloptioner till deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden.

5.         De tilldelade personaloptionerna tjänas in under tre år enligt följande:

            (a)     1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 juni 2018;

            (b)     1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 juni 2019; och

            (c)     1/3 av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 juni 2020.

Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och inte har sagt upp anställningen per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i Bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte. Om deltagarens anställning upphör på grund av avsked från Bolagets sida förfaller dock även intjänade optioner.

6.         Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på döds-boet i samband med deltagarens dödsfall. 

7.         Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.

8.         Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioderna från och med den 15 juni 2020 till och med den 30 september 2020.

9.         Deltagande i Personaloptionsprogram 2017/2020 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

10.       Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2017/2020 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

B.           Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2017/2020 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 1 404 953 teckningsoptioner på följande villkor:

1.         Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag ("Dotterbolaget").

2.         Teckning ska ske senast den 30 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. 

3.         Överteckning får inte ske.

4.         Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2017/2020.

5.         För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2017/2020, Bilaga A, ("Optionsvillkoren"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:

            (a)      att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 19 maj 2017 till och med den 2 juni 2017
                    
            (b)     att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren;
                    
            (c)      att optionsrätten får utnyttjas under tiden från och med registrering vid Bo-lagsverket till och med den 15 oktober 2020;
                    
            (d)     att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren; och
                    
            (e)      att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren.

6.         Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 2 809 906 kronor.

7.         Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2017/2020 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2017/2020.

Motiv för personaloptionsprogrammet och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införandet av Personaloptionsprogram 2017/2020 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för ledande befattningshavare. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de ledande befattningshavarna till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Tidigare incitamentsprogram och utspädning

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2020 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 404 953 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om 10 procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till det antal aktier som kommer att vara utestående i Bolaget efter genomförande av de riktade emissioner som styrelsen beslutat om i april 2017 jämte de aktier som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

I Bolaget finns sedan tidigare ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare beslutat vid extra bolagsstämma den 10 september 2014 samt ett teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter beslutat vid årsstämma den 19 maj 2015 utestående. Det ska noteras att lösen- respektive teckningskursen i respektive program i dagsläget väsentligen överstiger nu rådande börskurs.

I det befintliga personaloptionsprogrammet för ledande befattningshavare är totalt 342 620 personaloptioner utestående. Efter omräkning till följd av den företrädesemission som genomfördes under hösten 2015 berättigar varje personaloption innehavaren att förvärva 1,03 nya aktier i Bolaget till lösenpris 16,32 kronor per aktie (antalet aktier som varje option berättigar till samt lösenpriset har omräknats till följd av den företrädesemission som genomfördes under hösten 2015). Personaloptionerna kan utnyttjas under perioden 1 december 2017 till 31 december 2017. För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, beslutade den extra bolagsstämman även om riktad emission av teckningsoptioner Med beaktande av det antal personaloptioner som tilldelats så kommer maximalt 450 271 teckningsoptioner att kunna utnyttjas (varav 342 620 av deltagare i programmet och resterande 107 651 efter överlåtelse för att täcka sociala avgifter). Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kommer totalt 463 779 nya aktier att utges samt kommer aktiekapitalet att öka med 927 558 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 3,4 procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till det antal aktier som kommer att vara utestående i Bolaget efter genomförande av de riktade emissioner som styrelsen beslutat om i april 2017 jämte de aktier som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

I det befintliga teckningsoptionsprogrammet för vissa styrelseledamöter är totalt 237 018 teckningsoptioner utestående. Efter omräkning till följd av den företrädesmission som genomfördes under hösten 2015 berättigar varje teckningsoption innehavaren att teckna 1,03 nya aktier i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 17 kronor per aktie. Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 juni 2018. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer 244 128 nya aktier att utges samt kommer aktiekapitalet att öka med 488 256 kronor motsvarande en utspädning om totalt cirka 1,8 procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till det antal aktier som kommer att vara utestående i Bolaget efter genomförande av de riktade emissioner som styrelsen beslutat om i april 2017 jämte de aktier som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

Kostnader m.m.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2017/2020 kommer att föranleda kostnader dels i from av redovisningsmässiga lönekostnader och dels i form av sociala avgifter.

Baserat på att 100 procent av de optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2017/2020 kommer att intjänas, beräknas redovisningsmässiga kostnader för optionerna att uppgå till totalt cirka 1,9 miljoner kronor under perioden 2017-2020 baserat på optionernas verkliga värde vid programstart. Optionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på optionerna. Beräkningarna har baserats på ett antaget aktiepris om 5,40 kronor och en antagen volatilitet om 50 procent. Värdet på optionerna i Personaloptionsprogram 2017/2020 är enligt denna värdering cirka 1,37 kronor per option. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen.

Vid en positiv utveckling av värdet på Bolagets aktier medför Personaloptionsprogram 2017/2020 kostnader i form av sociala avgifter, vilka kostnader kommer att kostnadsföras löpande. Vid ett antaget värde per aktie om 7,29 kronor vid utnyttjande av personaloptionerna, uppgår de sociala avgifterna till cirka 0,5 miljoner kronor.

Bolagets hela kostnad för sociala avgifter föreslås säkras genom riktad emission av teckningsoptioner enligt B ovan.

Samtliga beräkningar ovan är endast preliminära och syftar endast till att ge en illustration av kostnaderna som Personaloptionsprogram 2017/2020 kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.  

Förslaget till Personaloptionsprogram 2017/2020 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå till 3 161 143 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 20 % beräknat på antalet aktier som tillkommer om årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av högst 1 149 425 aktier enligt punkt 12 ovan. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets webbplats (www.arcoma.se) senast från och med den 27 april 2017 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 10 345 726 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Växjö i april 2017

Arcoma Aktiebolag (publ)

StyrelsenDölj pressrelease

Arcoma AB: Styrelsen i Arcoma har beslutat genomföra två riktade nyemissioner om totalt 10 MSEK varav 5 MSEK till Lars Kvarnhem som kommer att föreslås som ny styrelseordförande vid årsstämman

Se som PDF
Visa pressrelease

11 april 2017

PRESSRELEASE

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2016 har styrelsen i Arcoma Aktiebolag (publ) ("Arcoma" eller "Bolaget") beslutat om en riktad nyemission av cirka 1,15 miljoner aktier till en teckningskurs av 4,35 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget 5,0 MSEK. Samtidigt har styrelsen, under förutsättning av efterföljande godkännande från årsstämman som kommer att hållas den 18 maj 2017, beslutat om ytterligare en riktad nyemission av cirka 1,15 miljoner aktier riktad till Lars Kvarnhem som kommer att föreslås som ny styrelseordförande i Bolaget vid årsstämman, vilket tillför Bolaget ytterligare 5,0 MSEK.

Den 10 april 2017 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 maj 2016, om emission av högst 1 149 422 nya aktier riktad till följande investerare:

Tecknare Antal aktier
Muirfield Ventures AB (Claes Kinell) 310 344
Mathias Johansson 310 344
David Holme 310 344
Magnus Holme AB 103 448
Magnus Bröms 114 942
Totalt 1 149 422

Teckningskursen i emissionen uppgår till 4,35 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 4 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen under 10 handelsdagar före emissionsbeslutet. Teckning och betalning ska ske senast 5 bankdagar från emissionsbeslutet.

Styrelsen har, under förutsättning av efterföljande godkännande från årsstämman den 18 maj 2017, också beslutat om emission av ytterligare 1 149 425 nya aktier riktat till Lars Kvarnhem. Emissionsvillkoren, inklusive teckningskursen per aktie, är identiska med villkoren i den emission som riktats till övriga investerare, dock att teckning och betalning ska ske senast 5 bankdagar efter årsstämmans beslut att godkänna emissionsbeslutet.

Då valberedningen avser att föreslå att Lars Kvarnhem väljs som ny styrelseordförande vid årsstämman den 18 maj 2017 har styrelsen bedömt att emissionen till Lars Kvarnhem bör bli föremål för godkännande vid årsstämman i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Kallelse till årsstämman inklusive valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggörs omkring den 18 april 2017.

Utspädningseffekten av de två emissionerna blir totalt cirka 18,2 procent.

Likviden från den riktade nyemissionen skall operativt användas till expansion på den svenska marknaden och i Asien dels till att utöka marknadsorganisationen och dels till produktregistrering av Arcoma Precision i Kina.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för Bolaget och aktieägarna att tillträdande styrelseordförande har ett betydande ägande i bolaget, att ägandet sprids ytterligare samt att bolaget tillförs rörelsekapital inför ovan beskrivna marknadssatsningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Thorén, Styrelseledamot, Telefon: 070-253 98 68, E-post mats.thoren@vixco.se

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

 

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 09.00

 

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

 Dölj pressrelease

Arcoma AB: Arcoma gör sin första direkta affär i Sverige

Se som PDF
Visa pressrelease

23 mars 2017

PRESSRELEASE

Arcoma har tillsammans med Canon sålt ett Precisionsystem till S:t Görans sjukhus. Detta är den första avslutade affären Arcoma deltagit i sedan bolaget nyligen tog beslut om direktförsäljning på den svenska marknaden.

"Det är glädjande att se att vårt Precisionssystem klarar sig väl i konkurrensen i Sverige. Vi vet att det är en marknad som kommit långt i den tekniska utvecklingen inom digitalröntgen, och att kunden är både teknikmedveten och prismedveten. Vi är glada över att kunna erbjuda denna lösning tillsammans med Canon", säger VD Mikael Högberg.

Avtalet är värt drygt tre miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017 kl. 08.45

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.Dölj pressrelease

Arcoma AB: Arcoma tecknar avsiktsförklaring med Solutions For Tomorrow om samarbete på den svenska marknaden

Se som PDF
Visa pressrelease

28 februari 2017

PRESSRELEASE

Arcoma har tecknat en avsiktsförklaring om sammarbete med svenska Solutions For Tomorrow med målsättning att inleda ett samarbete med på den svenska marknaden. Syftet är att Arcoma som komplement till de egna stationära röntgensystemen skall kunna erbjuda Solutions For Tomorrows mobila röntgenmaskin.

"Den mobila röntgenmaskinen från Solutions For Tomorrow kompletterar vårt produktutbud och ger oss bland annat möjligheten att delta i upphandlingar där det efterfrågas både konventionella röntgensystem och mobila röntgenmaskiner. Mobil röntgen är intressant för situationer där man inte vill, eller kan, flytta patienten till ett röntgenrum", säger Mikael Högberg VD på Arcoma.

"Detta sammarbete är ett naturligt steg för båda företagen, då våra produkter kompletterar varandra i upphandlingar", säger Mattias Guldstrand VD på Solutions For Tomorrow.

Avtalet, som beräknas vara klart inom en månad, är värt ca 5 MSEK under 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om bolagen besök www.arcoma.se och www.solutionsfortomorrow.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 15.45

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.Dölj pressrelease

Arcoma AB: Full effekt av omorganisation och förbättrade marginaler ökar EBITDA med 26%

Se som PDF
Visa pressrelease

FINANSIELLT RESULTAT              

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet minskade med 10% till 31 638 (35 150) kSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till 2 499 (1 991) kSEK
 • Resultat efter skatt 1 571 (956) kSEK
 • Resultat per aktie 0,15 (0,10) SEK
  innan utspädning 0,20 SEK

 Helåret 2016
 • Nettoomsättning 102 081 (123 285) kSEK, en minskning med 17 % mot föregående år
 • EBITDA minskade till -4 307 (1 484) kSEK
 • Resultat efter skatt -11 646 (-6 449) kSEK
 • Resultat per aktie -1,13 (-0,62) SEK,
  innan utspädning -1,51 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER              
Omorganisation och kostnadsbesparingar når full effekt
Omorganisation och kostnadsbesparingar som initierades under våren når fullt genomslag under fjärde kvartalet

Arcoma Precision lanseras och når produktgodkännande i Europa
Under året lanserar Arcoma sitt egna kompletta röntgensystem, Arcoma Precision

Under året får Arcoma flera viktiga genombrottsorder i Asien
Under året gör Arcoma flera prestigefulla installationer i Asen och distributörsförsäljningen på marknaden ökar med 87% jämfört med 2015

Arcoma börjar sälja direkt i Sverige
Från fjärde kvartalet kommer Arcoma att som komplement till tidigare kanaler även att börja sälja direkt till slutanvändare i Sverige. Detta medför att en ny sälj- och serviceorganisation håller på att ta form

Arcoma säljer det amerikanska dotterbolaget och renodlar verksamheten
Bolaget tecknar avtal om försäljning av det amerikanska dotterbolaget Arcoma North America Inc och avyttrar verksamheten inom bordstillverkning för vaskulära undersökningar och pain management

EFTER PERIODEN 
Stämman godkänner försäljningen av Arcoma North America Inc
Stämman godkänner försäljningen av Arcoma North America Inc. Försäljningen inbringar 8,5 MSEK. Försäljningen kommer inte att ha några större effekter på Arcomas operativa resultat då den amerikanska verksamheten inte genererat något resultat under de senaste åren. Däremot ger affären möjligheter för Arcoma att fokusera på att vidareutveckla affärerna inom röntgen

Arcoma tecknar avtal med Canon Europa
Som en del i satsningen i Sverige tecknar Arcoma avtal med Canon Europa. Avtalet ger Arcoma rätt att under eget varunamn sälja kompletta röntgensystem som är integrerade med Canons bildsystem                         
          

VD-KOMMENTAR                 

För fjärde kvartalet uppgick EBITDA till 2,5 MSEK jämfört med 2,0 MSEK motsvarande period föregående år. Därmed fortsatte Arcoma den positiva trend där EBITDA stigit under de tre senaste kvartalen, både i reella tal och i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Under fjärde kvartalet visar Arcoma ett positivt operativt kassaflöde.

En högre marginal på sålda produkter och en stark eftermarknadsförsäljning bidrog tillsammans med vår minskade kostnadsbas till det förbättrade resultatet. Som tidigare vill vi dock poängtera att Arcoma likt många andra medicintekniska bolag som säljer kapitalintensiva produkter kan ha en ojämnt fördelad orderingång och att försäljningen mellan enskilda kvartal kan variera.

2016 har varit ett år då vi renodlat och omorganiserat Arcoma. Kring årsskiftet avyttrades verksamheten i USA, den del av Arcoma som fokuserat på bordstillverkning och inte på röntgen. Vi har under året strukturerat om verksamheten, dels för att möta minskade volymer från OEM-sidan, men också för att bli starkare på sälj- och marknadssidan. Vi har stärkt, och fortsätter att stärka vår sälj- och serviceorganisation, bland annat för att börja sälja direkt på den svenska marknaden. Vi ser den vertikala integrationen på hemmamarknaden som en möjlighet att kunna erbjuda våra kunder att köpa direkt från oss som systemutvecklare. Samtidigt ges möjligheter för ett stort utbyte med slutanvändare, kliniker och forskningsteam som tillsammans med oss är verksamma inom digitaliserad röntgen och som vill vara med och påverka utvecklingen av våra kommande produkter.

Som ett led i satsningen på den svenska marknaden har vi tecknat ett avtal med Canon Europa, vilket ger oss rättighet att sälja kompletta röntgensystem med Canons bildsystem. Avtalet befäster Arcomas ställning som en strategiskt viktig partner för Canon beträffande systemintegration.

Vi fortsätter vårt arbete i Asien, där vi under 2016 har breddat våra marknadskanaler och erhållit produktgodkännanden i allt fler länder. Vi ser bevisen på detta i att vi under året gjort ett flertal referensinstallationer som rönt stor uppmärksamhet och att försäljningen i Asien nästan har dubblerats jämfört med 2015.

Under 2017 kommer vi fortsätta vidareutveckla våra säljkanaler i Asien och EMEA samt att erbjuda produkter under eget varumärke. Vi kommer att arbeta vidare på att utveckla och bredda vårt produktsortiment. Vi ser fram emot att, genom vår nya sälj- och serviceorganisation, bli en större spelare på den svenska marknaden, där vi framöver förväntar oss en ökad omsättning på 10-15 miljoner SEK per år.


Mikael Högberg
VD, Arcoma AB (publ)

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08.30Dölj pressrelease

Arcoma AB: Arcoma har ingått avtal med Canon Europa

Se som PDF
Visa pressrelease

  

27 januari 2017

PRESSRELEASE

Som ett led i Arcomas satsning på den svenska marknaden vilket vi rapporterade om den 19 oktober 2016 har Arcoma ingått ett avtal med Canon Europa. Detta ger Arcoma rättigheten att sälja sina röntgensystem tillsammans med Canons mjukvara och bildmottagare.

"Arcomas röntgensystem har använts ihop med Canons mjukvara och bildmottagare (bildsystem) sedan många år. Avtalet som vi nu har ingått ger oss rätt att sälja kompletta system med Canons bildsystem under Arcomas varunamn. Försäljningen av kompletta system tillsammans med satsningen på direktförsäljning i Sverige beräknas ge en ökad omsättning på 10-15 MSEK per år.

Förutom rättigheten att sälja våra röntgensystem ihop med Canons bildsystem så visar avtalet att Canon är en mycket viktig partner till Arcoma vad beträffar systemintegration av nuvarande generation och framtida utveckling av nya system" säger Mikael Högberg, VD på Arcoma. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om Arcoma besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 27 januari 2017 kl. 09.00.

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.Dölj pressrelease

Arcoma AB: Arcoma AB (publ) meddelar att överlåtelsen av Arcoma North America är slutförd

Se som PDF
Visa pressrelease

20 januari 2017

PRESSRELEASE

Idag, den 20 januari 2017 har överlåtelse av Arcoma North America, Inc. slutförts.

Försäljningen av Arcoma North America, Inc.till Stille Surgical, Inc. avtalades i december 2016 till priset 8,5 MSEK. Försäljingen kommer att inkluderas i första kvartalet 2017.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om Arcoma besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2017 kl. 17.00

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet inom branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Dölj pressrelease

Arcoma AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB (publ)

Se som PDF
Visa pressrelease

 19 januari 2017

PRESSRELEASE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB (publ)

Idag, den 19 januari 2017, hölls en extra bolagsstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om godkännande av överlåtelse av Arcoma North America, Inc. till Stille Surgical, Inc.
Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av det helägda amerikanska dotterbolaget Arcoma North America, Inc. till Stille Surgical, Inc. Det totala vederlaget uppgår till 8,5 MSEK. Vederlaget ska erläggas i samband med tillträde i transaktionen. Tillträde i transaktionen planeras att genomföras den 20 januari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om Arcoma besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017 kl.15.15

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet inom branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.Dölj pressrelease

Arcoma AB: Arcoma kallar till extra bolagsstämma gällande överlåtelse av Arcoma North America, Inc. till Stille Surgical, Inc.

Se som PDF
Visa pressrelease
Kallelse till extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö torsdagen den 19 januari 2017 kl. 14.00.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

·           vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 januari 2017; och
·           anmäla sig till bolaget senast fredagen den 13 januari 2017 skriftligen till Arcoma Aktiebolag (publ), Koncernledning, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Anmälan kan också göras per telefon 0470-70 69 79 eller per e-post arcoma@arcoma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 13 januari 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.


Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.


Förslag till dagordning

0.    Stämmans öppnande.
1.        Val av ordförande vid stämman.
2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.        Godkännande av dagordning.
4.        Val av en eller två justeringsmän.
5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.        Beslut om godkännande av överlåtelse av Arcoma North America, Inc. till Stille Surgical, Inc.
7.        Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om godkännande av överlåtelse av Arcoma North America, Inc. till Stille Surgical, Inc.

Arcoma North America, Inc. ("Dotterbolaget") är ett helägt amerikanskt dotterbolag till Arcoma Aktiebolag ("Arcoma"). Dotterbolagets verksamhet består av produktion och försäljning av mobila bord designade för användning för C-arm applikationer, d.v.s. mobila röntgensystem som används bl.a. inom urologi och kirurgi. Dotterbolaget har historiskt visat stora förluster och har gjort förluster under de senaste fyra åren. Bokfört värde i moderbolaget är 138 000 SEK. Dotterbolaget har nettoskulder till Arcoma på cirka 7,8 MSEK som kommer att tillskjutas som aktieägartillskott till Dotterbolaget innan genomförandet av transaktionen enligt nedan.

Som ett led i renodlandet av Arcomas verksamhet till att fokusera på röntgenssystem och OEM produktion i Sverige har Arcoma analyserat möjligheterna att avyttra Dotterbolaget. En försäljning av Dotterbolaget innebär också att Arcoma tillförs likvida medel som behövs för Arcomas satsning på direktförsäljning på den svenska marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående initierade Arcoma en förhandling med Stille Surgical, Inc. som är ett helägt dotterbolag till Stille AB (publ) ("Stille") avseende en avyttring av Dotterbolaget. Stillekoncernen utvecklar och marknadsför dels kirurgiska instrument och dels patientpositioneringsbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Stilles aktier handlas på Nasdaq First North. Linc AB ("Linc"), ett bolag helägt av Bengt Julander, äger cirka 65,3 procent av aktierna och rösterna i Stille. Linc äger också cirka 34,0 procent av aktierna och rösterna i Arcoma. 

Efter förhandlingarna har Arcoma och Stille ingått avtal i enlighet med vad som framgår under nedan. Transaktionen kommer att tillföra likvida medel till Arcoma. Med beaktande av det aktieägartillskott som kommer att lämnas från Arcoma till Dotterbolaget inför transaktionens genomförande kommer transaktionen som helhet att ge Arcoma ett positivt nettoresultat på cirka 0,5 MSEK. Styrelsen bedömer att de överenskomna villkoren är förmånliga för Arcomas aktieägare.

Arcoma och Stille har den 21 december 2016 ingått ett aktieöverlåtelseavtal enligt vilket Arcoma ska avyttra och Stille Surgical, Inc. ska förvärva samtliga aktier i Dotterbolaget för ett kontant vederlag om 8,5 MSEK ("Transaktionen"). Vederlaget ska erläggas i samband med tillträde i Transaktionen. Enligt avtalet ställer Arcoma vissa sedvanliga garantier avseende äganderätt till aktierna i Dotterbolaget. Avtalet reglerar också slutreglering av vissa koncerninterna mellanhavande mellan Arcoma och Dotterbolaget.

Styrelsen har inhämtat en s.k. "fairness opinion" från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som stödjer att Transaktionen ur ett finansiellt perspektiv är skälig för Arcomas aktieägare.

Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att Transaktionen godkänns vid extra bolagsstämma i Arcoma. Under förutsättning av att sådant godkännande lämnas avses tillträde i Transaktionen att genomföras inom 5 bankdagar från dagen för bolagsstämman.

Som framgår ovan äger Linc cirka 34,0 procent av aktierna och rösterna i Arcoma samt cirka 65,3 procent av aktierna och rösterna i Stille. Linc är således en större aktieägare i Arcoma samtidigt som Linc är moderbolag till Stille. Styrelsen gör därför bedömningen att Transaktionen utgör en sådan transaktion som enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05 kräver godkännande av bolagsstämman i Arcoma. Som framgår ovan har avtalet avseende Transaktionen därför villkorats av godkännande vid extra bolagsstämma. I enlighet med AMN 2012:05 ska aktier som innehas av Linc inte beaktas vid bolagsstämmans beslut om godkännande av Transaktionen.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämma beslutar att godkänna Transaktionen på de villkor som framgår ovan.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållna handlingar

Styrelsens redogörelse enligt AMN 2012:05, vilken även innefattar förslag till beslut asveende punkten 6 ("Beslut om godkännande av överlåtelse av Arcoma North America, Inc. till Stille Surgical, Inc.") samt utlåtande (fairness opinion) från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som behandlar transaktionens skälighet för bolaget aktieägare ur ett finansiellt perspektiv hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor (Arcoma Aktiebolag (publ), Annavägen 1, 352 46 Växjö) och på bolagets hemsida (www.arcoma.se). Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på stämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 10 345 726 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.Dölj pressrelease

Arcoma AB: Arcoma (Publ) har ingått avtal om att sälja det amerikanska dotterbolaget för 8,5 MSEK

Se som PDF
Visa pressrelease

Som tidigare meddelat har Arcoma AB fört förhandlingar med Stille AB om att sälja det amerikanska dotterbolaget Arcoma North America Inc.. Parterna har nu ingått ett avtal om att Stille Surgical Inc., som är ett helägt dotterbolag till Stille AB förvärvar Arcoma North America Inc.. 

Affären kommer tillföra Arcoma ca 8,5 MSEK men beräknas inte ha någon resultatmässig effekt på Arcomas verksamhet.

Försäljningen är villkorad av att den godkänns av Arcomas extra bolagsstämma som kommer att hållas 19 januari 2017, se separat kallelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om Arcoma besök www.arcoma.seDölj pressrelease

Arcoma AB: Arcoma visar positivt EBITDA för kvartalet - startar direktförsäljning i Sverige

Se som PDF
Visa pressrelease

FINANSIELLT RESULTAT              

Tredje kvartalet
·        Nettoomsättning för kvartalet ökade med 3%  till 26 104 (25 357) kSEK

·        EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till 1 084 (247) kSEK
·        Resultat efter skatt -818 (-1 952) kSEK
·        Resultat per aktie -0,08 (-0,27) SEK,  (innan utspädning -0,12 SEK)

Perioden januari-september
·       Nettoomsättning 70 443 (88 135) kSEK, en minskning med 20 % mot föregående år
·       EBITDA minskade till -6 665 (-507) kSEK
·       Resultat efter skatt -13 217 (-7 405) kSEK
·       Resultat per aktie -1,28 (-1,04) SEK, (innan utspädning -1,86 SEK)

 VIKTIGA HÄNDELSER

Arcoma renodlar verksamheten

Arcoma meddelar att man inlett förhandlingar med Stille AB om att sälja bordsverksamheten i den amerikanska verksamheten. Affären görs med syfte att fokusera verksamheten till de två huvudområdena digital röntgen och OEM-tillverkning. Affären är ännu inte avslutat och är, då den klassas som en närståendetransaktion, villkorad av att den godkänns av en bolagsstämma

EFTER KVARTALET

Arcoma börjar sälja direkt i Sverige

Arcoma meddelar att man som komplement till tidigare kanaler även kommer att börja sälja direkt till slutanvändare i Sverige. Detta medför att en ny sälj- och serviceorganisation håller på att ta

  

VD-KOMMENTAR         

                               

Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till 26,1 (25,7) MSEK vilket är aningen högre än motsvarande period 2015. Försäljningen under det tredje kvartalet har varit stark i Asien och vi ser att våra nya marknader, där Asien ingår, utgör en allt större andel av försäljningen. OEM försäljningen har minskat under kvartalet, vilket är enligt förväntning medan eftermarknaden gick starkt framåt.

Resultatet på EBITDA nivå uppgick till 1 034 MSEK jämfört med 247 MSEK motsvarande period föregående år. Minskade kostnader samt en högre marginal på sålda produkter bidrog till det förbättrade resultatet.

Marknadsläget är utmanande med många aktörer som deltar i varje upphandling. Antalet upphandlingar är dock fortsatt ökande. För att stärka vår position har vi initierat ytterligare marknadsaktiviteter tillsammans med våra partners. Vi fortsätter att bredda försäljningskanalerna på nya marknader för att öka möjligheten att vinna fler upphandlingar.

Som ett led i detta har vi beslutat att starta upp direktförsäljning på den svenska marknaden. Sverige är vår hemmamarknad och vår ambition är att ha en betydande marknadsandel. Direktförsäljning ger oss ytterligare stärkta kundrelationer inför kommande systemutveckling. Vi har anställt en erfaren affärsutvecklare med god kännedom om den svenska marknaden och vi står väl rustade inför denna marknadssatsning.


Satsningen på försäljning i Asien, som vi under en längre tid har arbetat med, har fallit väl ut och är idag en betydande del i vår försäljning. Som exempel har vi under andra halvan 2016 haft ett genombrott på den Thailänska marknaden där vi har sålt 5 system. Vi arbetar vidare med att registrera våra produkter i fler länder samt att knyta upp nya distributörer för att i framtiden stärka vår försäljning ytterligare.


Som tidigare kommunicerat så har vi inlett förhandlingar med Stille om en försäljning av vår amerikanska bordsverksamhet. Försäljningen möjliggör för bolaget att lägga all kraft och fokus på att stärka vår position inom digitala röntgensystem.

 Mikael Högberg

VD, Arcoma AB (publ)Dölj pressrelease

Arcoma AB: Arcoma startar direktförsäljning i Sverige

Se som PDF
Visa pressrelease

   

19 oktober 2016

PRESSRELEASE

Arcoma påbörjar arbetet med att bygga upp en egen försäljningskanal i Sverige. Direktförsäljningen ingår i strategin att stärka varumärket Arcoma och öka bolagets marknadsandel på den svenska marknaden. Direkt kommunikation med slutkunden är en fördel för oss i vår systemutveckling.

Målsättningen är att under 2017 öka omsättningen på den svenska marknaden med 10-15 MSEK per år.


"Satsningen på direktförsäljning är ett naturligt steg i vår strategi att öka närheten till den välutvecklade svenska marknaden.  Genom en tätare dialog med slutkunden kommer vi att kunna utveckla ännu mer användarvänliga och innovativa produkter." säger Mikael Högberg, VD på Arcoma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef, telefon: 0470-70 69 85, e-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om Arcoma besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 09.25.

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.Dölj pressrelease

Arcoma AB: Arcoma startar direktförsäljning i Sverige

Se som PDF
Visa pressrelease

19 oktober 2016

 Arcoma påbörjar arbetet med att bygga upp en egen försäljningskanal i Sverige. Direktförsäljningen ingår i strategin att stärka varumärket Arcoma och öka bolagets marknadsandel på den svenska marknaden. Direkt kommunikation med slutkunden är en fördel för oss i vår systemutveckling.

Målsättningen är att under 2017 öka omsättningen på den svenska marknaden med 10-15 MSEK per år.


"Satsningen på direktförsäljning är ett naturligt steg i vår strategi att öka närheten till den välutvecklade svenska marknaden.  Genom en tätare dialog med slutkunden kommer vi att kunna utveckla ännu mer användarvänliga och innovativa produkter." säger Mikael Högberg, VD på Arcoma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef, telefon: 0470-70 69 85, e-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om Arcoma besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 09.25.

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.Dölj pressrelease

Arcoma AB: Arcoma (Publ) renodlar verksamheten och har inlett förhandlingar om att sälja den amerikanska bordsverksamheten

Se som PDF
Visa pressrelease

   

30 september 2016

PRESSRELEASE

Arcoma (Publ) renodlar verksamheten och har inlett förhandlingar om att sälja den amerikanska bordsverksamheten

Arcoma AB har inlett förhandlingar med Stille AB om att sälja det amerikanska dotterbolaget Arcoma North America Inc. . Försäljningen av bordsverksamheten innebär en renodling av Arcomas verksamhet till att fokusera på röntgensystem och OEM produktion i Sverige.

Arcoma kommer genom försäljningen kunna öka fokuseringen på försäljning och marknadsföring av befintliga röntgensystem och utveckling av nya produkter inom området. 

Försäljningen är planerad att genomföras under Q4-2016. Affären, som beräknas tillföra Arcoma ca 8,5 MSEK beräknas inte ha någon resultatmässig effekt på Arcomas verksamhet.

Försäljningen är villkorad av att den godkänns av Arcomas bolagsstämma som planeras hållas i november 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om Arcoma besök www.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 30 september 2016 kl. 16.45.

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet inom branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.Dölj pressrelease

Arcoma AB: Resultatförbättring gentemot föregående år och Arcoma Precision godkänd i Europa

Se som PDF
Visa pressrelease

FINANSIELLT RESULTAT  

Andra kvartalet

·        EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till -3 181 (-4 539) kSEK
·        Resultat efter skatt -4 581 (-6 153) kSEK
·        Kvartalet har belastats med 682 kSEK i omstruktureringskostnader
·        Resultat per aktie -0,44 (-0,87) SEK, resultat per aktie innan utspädning -0,64 SEK


Första halvåret 2016

·       Nettoomsättning 44 271 (62 779) kSEK, en minskning med 29 % mot föregående år
·       EBITDA minskade till -7 736 (-754) kSEK
·       Resultat efter skatt -12 382 (-5 453) kSEK
·       Resultat per aktie -1,20 (-0,77) SEK, resultat per aktie innan utspädning -1,74 SEK

 

VIKTIGA HÄNDELSER              

Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar
Verksamheten i Växjö organiseras om för att sänka kostnaderna och anpassa verksamheten efter en minskad OEM försäljning. Försäljningen av egna röntgensystem och patientpositioneringsbord ökar.

Mikael Högberg blir ny VD och koncernchef
Mikael Högberg efterträder Jonas Salomonson som ny VD och koncernchef från och med 1 juli.

Arcoma Precision godkänd i Europa
Arcoma Precision har erhållit CE märkning, vilket möjliggör försäljning i Europa och ett flertal andra marknader.

                                                  

VD-KOMMENTAR

Försäljningen under det andra kvartalet uppgick till 25,5 MSEK vilket är aningen högre än motsvarande kvartal 2015.. Detta trots en engångsorder på 5MSEK till Dominikanska republiken under samma kvartal 2015. Försäljningen inom EMEA och vår bordsförsäljning påverkade kvartalet positivt medan OEM försäljningen i stort sett motsvarar vår förväntning. Resultatet på EBITDA nivå uppgick till -2 968 (-4 539) vilket främst uppnåddes genom minskade kostnader jämfört med Q2 2015.

Den 1 juli tillträdde jag som VD för Arcoma. Under mina 16 år på Bolaget har jag haft flera olika ledande positioner inom utveckling, produktion och marknad. Detta har gett mig en ovärderlig erfarenhet av marknaden för röntgenprodukter och företagets affärsmöjligheter. Jag ser med tillförsikt fram emot utmaningen att som VD leda och utveckla Arcoma. 

För att stärka vår marknadsposition ytterligare kommer mitt fokus att ligga på försäljning och de nya marknader som vi har jobbat upp under det senaste året. Under det första halvåret har vi installerat ett flertal referenssystem på välrenommerade stora sjukhus framförallt på den Asiatiska marknaden men även i Europa.

Vi har under det andra kvartalet färdigställt vårt nya high end-system med ett eget bildsystem som kommer att marknadsföras under Arcomas egna varumärke. I samband med detta har registreringen av detta system slutförts i flera länder.

För att stå sig starka gentemot konkurrenterna på nya och befintliga marknader kommer Bolaget att fortsätta att fokusera utvecklingsresurserna på att stärka sin produktportfölj.. Under andra halvåret 2016 kommer vårt Intuition system att integreras med vårt nya bildsystem vilket öppnar upp för nya försäljningsmöjligheter.

Förhandlingarna om personalneddragning har slutförts och effekten av kostnadsbesparingen kommer i det tredje kvartalet med full effekt i Q2 2017. Den totala besparingen kommer att uppgå till 9 MSEK på årsbasis. Enligt tidigare kommunikation kommer den sänkta kostnadsnivån skapa goda förutsättningar för att Arcomas lönsamhet skall kunna stärkas under andra hälften av 2016.

 Mikael Högberg

 VD, Arcoma AB (publ)

 

 Dölj pressrelease

Arcoma AB : Arcoma AB presenterar kommuniké från årsstämma

Se som PDF
Visa pressrelease

Idag, den 20 maj 2016, hölls årstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor
Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 700 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade även att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera styrelsearvoden. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar avgifter enligt lag och mervärdesskatt. Det beslutades att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Omval av styrelseledamöter samt omval av revisor
Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Benson, Yvonne Mårtensson, Mats Thorén och Tommy H Karlsson omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade även att omvälja Tommy H Karlsson som styrelseordförande. Vidare omvaldes Deloitte AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen
Vid stämman beslutades att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 3 448 575 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 25 %.

Om ARCOMA AB: Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11, E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB : Svag inledning på 2016

Se som PDF
Visa pressrelease

                                                                                                               

         


FINANSIELLT RESULTAT               Första kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet minskade med 50%  till 18 708 (37 575) kSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) minskade till -4 555 (3 785) kSEK
 • Resultat efter skatt -7 801 (701) kSEK
 • Resultat per aktie -0,75 (0,10) SEK,
  resultat per aktie innan utspädning -1,10 SEK (0,10 SEK)

 


  
 VIKTIGA HÄNDELSER              
Arcoma erhöll större order till Iran Arcoma har erhöll en större order för röntgensystem till Iran. Ordern gällde 5 st av Arcomas halv-automatiska och mest flexibla system Intuition och är värd ca 2,5 MSEK. Systemen levererades i början av andra kvartalet.

   Genombrottsorder till Singapore Arcoma vann tillsammans med sin lokala distributör och Canon en genombrottsorder till Singapore.
Ett av Singapores mest välrenommerade akademiska sjukhus, National University Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Systemet är Arcomas första i Singapore.

 EFTER KVARTALET                       
Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar Arcoma meddelar att man organiserar om verksamheten i Växjö för att sänka kostnaderna och anpassa verksamheten efter en minskad OEM försäljning. Samtidigt meddelar man att försäljningen av egna röntgensystem och patientpositioneringsbord ökar, dock inte i samma takt som OEM försäljningen minskar.                             

Mikael Högberg blir ny VD och koncernchef Jonas Salomonson väljer att lämna bolaget och efterträds av Mikael Högberg som ny VD och koncernchef från och med 1 juli.

 VD-KOMMENTAR                                        
Försäljningen under det första kvartalet uppgick till 18,7 MSEK (37,6), 50% lägre än under motsvarande period 2015. Minskningen beror huvudsakligen på en försämring av försäljningen till OEM-kunder och på att första kvartalet föregående år var mycket starkt. Vår bedömning är dock att försäljningen under nästkommande kvartal kommer att överstiga Q2 2015. Arcoma har, i likhet med flera medicintekniska bolag som säljer kapitalutrustning, stora variationer i orderingång och försäljning mellan kvartalen. Resultatet på EBITDA nivå för det första kvartalet minskade till -4 555 kSEK (3 785 kSEK) främst drivet av den lägre försäljningen.

Arcoma upplever en positiv utveckling inom både försäljningen av röntgensystem till distributörer och försäljningen av våra fristående patientpositioneringsbord. Bolaget har under första kvartalet fortsatt att knyta till sig distributörer på nya marknader för våra produkter integrerade med både Canons bildsystem och för Arcomas egna kompletta röntgensystem. Under årets första kvartal har bolaget vunnit ytterligare en upphandling på National University Hospital i Singapore och även sålt ett första referenssystem till ett stort sjukhus i Thailand samt till en klinik i Ryssland. Under 2016 kommer Arcoma att arbeta med att fortsätta sin geografiska expansion och utöka antalet distributörer, främst i Asien och Europa. Fokus kommer att ligga på produkter som säljs under eget varumärke och vår produktutveckling kommer att ytterligare stärka bolagets produktportfölj.

Bolaget har tidigare kommunicerat att försäljningen mot OEM-kunder över tid kommer att koncentreras till färre partners. Detta är kopplat till produktlivscykler som går mot sina slut på äldre produkter. Arcoma är för närvarande inne i en kund- och generationsväxling på OEM-sidan vilken för bolaget är svår att styra. Den snabba utvecklingen i branchen de senaste åren har medfört att produktlivscykeln för vissa äldre produkter har visat sig vara kortare än vår tidigare bedömning. Försäljningen av nyutvecklade OEM-produkter har samtidigt inte fått fart så snabbt som bolaget förväntade sig men vi ser tecken på att denna nu börjar ta fart. Vi bedömer därför att OEM-försäljningen kommer att öka under andra halvåret 2016. Avväxlingen av produkter bedöms över tid komma att förbättra bruttomarginalen inom OEM-segmentet.

Förändringen i kund- och produktmix möjliggör samtidigt för Arcoma att kraftigt reducera fasta kostnader och bolaget meddelade nyligen i ett pressmeddelande att en omorgansiation har inletts och att antalet anställda inom bolagets verksamhet i Växjö kommer att minskas. Förändringen i organisation och kostnadsbas beräknas få full effekt under början av fjärde kvartalet och leda till en årlig kostnadsbesparing om ca 9 MSEK. Den sänkta kostnadsnivån i kombination med en förväntad gynnsam utveckling av produktmixen skapar goda förutsättningar för att Arcomas lönsamhet skall kunna stärkas under andra hälften av 2016.

Den 1 juli lämnar jag över stafettpinnen till Mikael Högberg som ny VD för Arcoma. Mikael tillträder med mångårig erfarenhet från flera ledande positioner inom Arcoma och har gedigen erfarenhet från röntgenbranchen.

Jag vill passa på att tacka Arcomas fantastiska organisation som med hårt arbete, förändringsvilja och lyhördhet för marknadens krav, genomför en genomgripande strategisk förändringsprocess. En förändring som innebär att Arcoma nu har tagit steget till att bli en leverantör av kompletta tekniskt avancerade röntgensystem med sälj- och marknadskapacitet att föra ut dessa på världsmarknaden under eget varumärke. Arcoma har en stark produktportfölj och en marknadsdriven organisation. Min bedömning är  att bolaget efter den pågående omorganisationen, utifrån en kraftigt sänkt fast kostnadsnivå,  har  goda förutsättningar att utvecklas mycket positivt.  

Jonas Salomonson
VD, Arcoma AB (publ)Dölj pressrelease

Arcoma AB : Mikael Högberg ny VD för Arcoma

Visa pressrelease

Växjö 13 maj 2016

Jonas Salomonson har beslutat sig för att lämna sin tjänst som VD för Arcoma. Jonas kommer att vara kvar fram till den 1 juli 2016 då Mikael Högberg tillträder som VD.  Mikael är idag ansvarig COO för Arcomas verksamhet i Växjö och har också en roll som kundansvarig för ett antal större OEM-kunder. Han har lång erfarenhet från flera olika ledande befattningar i bolaget.  Rekryteringen av Mikael säkerställer en god kontinuitet i verksamheten.

"Vi tackar Jonas Salomonson för hans tid som VD för Arcoma", säger Tommy H Karlsson Styrelsens ordförande på Arcoma.  "Jonas har hunnit uträtta mycket under sin tid i bolaget och har bl.a. drivit en genomgripande strategisk förändringsprocess vilken nu börjar komma på plats.  Arcoma har under Jonas tid i bolaget gått från att framförallt vara en leverantör av delkomponenter till röntgensystem till att bli ett marknadsdrivet företag med fokus på produkter som säljs under eget varumärke. Jag önksar Jonas lycka till i hans nya utmaningar och välkomnar samtidigt Mikael som ny VD för gruppen"

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Tommy H Karlsson, styrelseordförande Arcoma AB

Tel: 0709-389990                         E-mail: tommy.h.karlsson@gmail.comDölj pressrelease

Arcoma AB : Årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.arcoma.se

Se som PDF
Visa pressrelease

Arcomas årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.arcoma.se/investors/reports/annual-reports/. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas via arcoma@arcoma.se

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.


För ytterligare information kontakta:
Jonas Salomonson, VD Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 11,   E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se 

 

 

 Dölj pressrelease

Arcoma AB : Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Se som PDF
Visa pressrelease

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö fredagen den 20 maj 2016 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 maj 2016; och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 16 maj 2016 skriftligen till Arcoma Aktiebolag, Koncernledning, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Anmälan kan också göras per telefon 0470-70 69 79 eller per e-post arcoma@arcoma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 14 maj 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 13 maj 2016, då avstämningsdagen infaller på en lördag.

Ombud mm.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

   0.    Stämmans öppnande

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

    9.        Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

   10.    Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

   11.    Instruktion och arbetsordning för valberedningen.

   12.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

   13.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel om 47 407 787 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Linc Invest AB ("Förslagsställarna") som tillsammans innehar ca 67 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår styrelsen att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode om sammantaget 700 000 kronor ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter. Vidare föreslås att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, fakturera styrelsearvoden. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar avgifter enligt lag och mervärdesskatt.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Förslagsställarna föreslår omval av Peter Benson, Yvonne Mårtensson, Mats Thorén och Tommy H Karlsson som ordinarie styrelseledamöter. Jean-Yves Burel har avböjt omval. Slutligen föreslås omval av Tommy H Karlsson som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mats Häggbring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Styrelsen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad (såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare).

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 3 448 575 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 25%. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets webbplats (www.arcoma.se) senast från och med den 29 april 2016 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 10 345 726 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Växjö i april 2016

Arcoma Aktiebolag (publ)

StyrelsenDölj pressrelease

Arcoma AB : Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Se som PDF
Visa pressrelease

13 april 2016

PRESSRELEASE

Arcoma  organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Arcoma organiserar om verksamheten i Växjö och varslar för att möta en förändrad produktmix. Den nya organisationen kommer vara bättre anpassad till Arcomas framtida marknadssatsningar där distributionsförsäljningen står för en större del av bolagets omsättning.

Arcoma har under senaste året sett försäljningen till OEM-kunder minska. Försäljningen av bolaget egna röntgensystem och patientpositioneringsbord har samtidigt ökat i omfattning men inte tillräckligt för att väga upp minskningen i försäljning till OEM-kunder. Den förändrade produktmixen och lägre försäljningsnivån skapar förutsättningar för att minska bolagets fasta kostnader.

Bolaget ser därför över organisationen och kostnaderna anpassas till den nya inriktningen. Arcoma har beslutat varsla 12 av bolagets anställda om uppsägning. Varslet berör 7 tjänstemän och  5 kollektivanställda.

Fokus kommer nu att ligga på att utveckla den egna distributionskanalen samt ett fåtal utvalda OEM-kunder med goda förutsättningar för tillväxt.

Den första MBL-informationen med anledning av omorganisationen och varslet har redan hållits. MBL-förhandlingarna om uppsägningar inleds omgående.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11,   E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB :Arcoma erhåller större order till Iran

Se som PDF
Visa pressrelease

29 februari 2016

PRESSRELEASE

Arcoma har erhållit en större order för röntgensystem till  Iran. Ordern gäller 5 st av Arcomas halv automatiska och mest flexibla system  Intuition och är värd ca 2,5 MSek. Systemen kommer att levereras under slutet av första kvartalet.

Den iranska marknaden är mycket intressant för Arcoma som har etablerat ett bra samarbete med en ledande distributör i landet. Målsättningen är att sälja 10-15 system per år i Iran och är en del av Arcomas strategiska satsning på att öka försäljningen av produkter under eget varumärke via distributör. Den långsiktiga strategin leder till att minska Arcomas beroende av enskilda OEM-kontrakt.

"Ordrar av den storlek vi nu har fått till Iran är inte vanliga och visar att Iran har potential att bli en stor och betydande marknad för Arcoma. Vi fokuserar på att bygga ut vårt nätverk av distributörer och det känns bra att vi är med på en spännande och expansiv marknad" säger Jonas Salomonsson, VD på Arcoma.

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB :Positivt avslut på 2015

Se som PDF
Visa pressrelease

        


FINANSIELLT RESULTAT              

Fjärde kvartalet

·        Nettoomsättning för kvartalet ökade med 23%  till 35 150 (28 531) kSEK
·        EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 1 991 (-180) kSEK
·        Resultat efter skatt 956 (1 422) kSEK
·        Resultat per aktie 0,09 (0,20) SEK, resultat per aktie innan utspädning 0,13 SEK


Helåret 2015

·       Nettoomsättning 123 285 (130 434) kSEK, en minskning med 5 % mot föregående år
·       EBITDA minskade till 1 484 (7 096) kSEK
·       Resultat efter skatt -6 449 (914) kSEK
·       Negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt med 5,3 MSEK mot föregående år
·       Resultat per aktie -0,62 (0,13) SEK, resultat per aktie innan utspädning -0,91 SEK

 VIKTIGA HÄNDELSER              
Prestigeorder till Hong Kong
Arcoma har tillsammans med Canon och en lokal distributör vunnit två upphandlingar i Hong Kong. Ett av Hong Kongs mest välrenommerade publika sjukhus, Queen Mary Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Arcoma har även säkrat leverans av ett Intuitionsystem till ett privat sjukhus i Hong Kong. De båda systemen är Arcomas första i Hong Kong.

Produktgodkännande och första order från Sydkorea
Arcomas autopositionerande system Precision har erhållit godkännande i Sydkorea och i samband med detta har Arcoma installerat sitt första system i Sydkorea på NHIS Ilsan Hospital. Sjukhuset är det enda i sitt slag i Sydkorea som ägs och drivs av Sydkoreas National Insurance Provider, NHIS. Ilsan Hospital kommer att vara en utmärkt referensinstallation för Arcoma på den krävande men växande sydkoreanska marknaden.

Arcoma erhåller produktgodkännanden i Thailand
Arcoma har erhållit produktgodkännande för den thailändska marknaden för sina digitala röntgensystem Precision och Intuition. Produktgodkännande från Thai FDA medför att Arcoma tillsammans med sin distributör i Thailand nu kan delta i upphandlingar och aktivt sälja produkterna i landet. Thailand är en växande marknad för digitala röntgensystem där höga krav ställs på funktion och kvalitet. Den växande medicinska turismen i landet skapar en ökande efterfrågan på digitala röntgensystem.

Leveransstart för Arcoma Precision
Arcoma har skeppat de första Arcoma Precisionsystemen, en nyutvecklad produkt för märkesoberoende återförsäljare. Arcoma Precision är bolagets första autopositionerande digitala röntgensystem som Arcoma kan leverera komplett med bildmjukvara och digitala detektorer. Utvecklingen av Arcoma Precision ett av Arcomas största utvecklingsprojekt under de senaste åren. Produkten skapar möjlighet för Arcoma att bredda sina försäljningskanaler.

Nyemission genomförd
Genom en nyemission som ökade antal aktier från 7 113 386 till 10 345 726 tillfördes bolaget netto 15,7 MSEK efter emissionskostnader.

EFTER KVARTALET     
Genombrottsorder till Singapore
Arcoma har tillsammans med sin lokala distributör och Canon vunnit en genombrottsorder till Singapore. Ett av Singapores mest välrenommerade akademiska sjukhus, National University Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Systemet är Arcomas första i Singapore.

VD-KOMMENTAR                                        
Försäljningen under det fjärde kvartalet uppgick till 35,2 MSEK (28,5) vilket var 23,1% högre än under motsvarande period 2014. Arcoma har, i likhet med flera medicintekniska bolag som säljer kapitalutrustning, stora variationer i orderingång och försäljning mellan kvartalen. För helåret 2015 uppgick försäljningen till 123,3 MSEK (130,4 MSEK) vilket är en minskning med 5% jämfört med helåret 2014. Resultatet på EBITDA nivå för det fjärde kvartalet ökade till 1 991 kSEK (-180 kSEK) främst drivet av den ökade försäljningen. Sett över helåret 2015 minskade EBITDA till 1 484 kSEK (7 096 kSEK). Negativa valutaeffekter påverkar EBITDA med 5,3 MSEK.

2015 når Arcoma inte målsättningen om 10-15% tillväxt som vi har som mål i snitt till 2018 trots ett mycket starkt avslutande kvartal. Både försäljningen av bolagets röntgensystem under eget varumärke till distributörer i både Europa, Asien och USA och fristående patient-positioneringsbord har ökat under året men minskad efterfrågan från OEM-kunder och främst det svaga andra kvartalet har påverkat negativt.

Bakom försäljningsökningen ligger stora gjorda insatser för att marknadsföra det egna varumärket i fler säljkanaler samt lanseringen av nya bordsmodeller för Urologi och Vaskulära undersökningar och utökat säljsamarbete med ledande tillverkare av C-bågar. Bolaget har tidigare kommunicerat att försäljningen mot OEM-kunder kommer att koncentreras till färre partners och att försäljningen av bolaget egna produkter via distributörer samtidigt kommer att öka.

Arcoma skeppade under det fjärde kvartalet de första Precisionsystemen under eget varumärke.  En stor del av Arcomas försäljning sker i samarbete med Canon som leverantör av bildsystem och digitala paneler och den nya egna produkten ger Arcoma möjlighet att sälja även vårt mest avancerade röntgensystem på marknader där vi inte har möjlighet till samarbete med Canon. Utvecklingen av det nya systemet är en milstolpe i Arcomas produktutveckling och innebär att bolaget nu har skapat en marknadspotential i att vara en leverantör av kompletta autopositionerande röntgensystem.

Arcoma har under 2015 fokuserat på att etablera försäljningskanaler på utvalda marknader i Asien. Målsättningen har varit att sälja referenssystem till välrenommerade sjukhus i de olika länderna. Arcoma erhöll de första ordrarna på referenssystem till sjukhus i Sydkorea, Hong Kong och Indien under det fjärde kvartalet. Samtliga system är installerade. Efter årsskiftet vann Arcoma även en upphandling av ett Precisionsystem till National University Hospital i Singapore. Precision och Intuition är nu också godkända i Thailand och produktgodkännandet från Thai FDA gör att Arcoma tillsammans med sin distributör i Thailand nu kan delta i upphandlingar och aktivt sälja produkterna i landet.

Under 2016 kommer Arcoma att arbeta med att fortsätta sin geografiska expansion och utöka antalet distributörer, främst i Asien och Europa. Fokus kommer att ligga på produkter som säljs under eget varumärke och vår produktutveckling kommer att ytterligare stärka bolagets produktportfölj.

På grund av svag orderingång och vikande OEM-försäljning förväntas första kvartalet 2016 att bli betydligt sämre än motsvarande kvartal 2015.

Jonas Salomonson
VD, Arcoma AB (publ)Dölj pressrelease

Arcoma AB : Genombrottsorder till Singapore

Se som PDF
Visa pressrelease

20 januari 2016

PRESSRELEASE

Arcoma har tillsammans med sin lokala distributör och Canon vunnit en genombrottsorder till Singapore. Ett av Singapores mest välrenommerade akademiska sjukhus, National University Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Systemet är Arcomas första i Singapore. Ordern är värd ca 650 000 Sek.

Arcoma har på kort tid nått genombrott på tre strategiska marknader i Asien. Strax innan jul installerades ett första system på Ilsan Hospital i Soul Sydkorea och i januari installerades nyligen det första systemet på Queen Mary i Hong Kong. Installation på National University Hospital beräknas  ske under månadsskiftet februari/mars.

"Det var med glädje vi mottog beskedet att vi vunnit upphandlingen till National University Hospital i Singapore. Att vi sålt in Precision till ytterligare en tuff marknad i Asien känns fantastiskt. Att vi dessutom lyckats göra det på Singapores kanske ledande universitetssjukhus och i hård konkurrens med stora globala spelare känns speciellt bra. Vi har nu ytterligare ett skyltfönster för Arcomas världsledande digitala röntgensystem för hela regionen", säger Peter Reinli asienansvarig på Arcoma.

Om National University Hospital

National University Hospital är kanske det största regionscentret inom specialistbehandling för medicin-, kirurgi- och dentalbehandlingar i Singapore. Sjukhuset genomför även organtransplantationer.

National University Hospital är också den principiella utbildningsenheten för Yong Loo Lin School of Medicine och fakulteten för dentalvård. Det har 1 160 bäddar och behandlar mer än 670 000 out-patients och 49 000 in-patients per år.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11,   E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB : Leveransstart för Arcoma Precision

Se som PDF
Visa pressrelease

14 december 2015

PRESSRELEASE

Arcoma har skeppat de första Arcoma Precisionsystemen, en nyutvecklad produkt för märkesoberoende återförsäljare. De levererade ordrarna är värda ca 2,3 MSek.  Arcoma Precision är bolagets första autopositionerande digitala röntgensystem som Arcoma kan leverera komplett med bildmjukvara och digitala detektorer. Utvecklingen av Arcoma Precision ett av Arcomas största utvecklingsprojekt under de senaste åren. Produkten skapar möjlighet för Arcoma att bredda sina försäljningskanaler.

"Vi är mycket glada över att nu ha levererat de första ordrarna av Arcomas nya autopositionerande röntgensystem under eget varumärke.  Produkten ger oss möjligheter att bredda vår distributionsförsäljning vilket är en del av vår tillväxtstrategi" säger Jonas Salomonsson, VD på Arcoma.

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB : Flera framsteg på den asiatiska marknaden

Se som PDF
Visa pressrelease

Tredje kvartalet

·       Nettoomsättningen uppgick till 25 357 (27 493) kSEK, en minskning med 8%

·       EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 247 (1 533) kSEK

·       Resultat efter skatt -1 952 (-793) kSEK

·       Resultat per aktie -0,27 SEK


Perioden januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick  till 88 135 (101 903) kSEK, en minskning med 14%
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -507 (7 276) kSEK
 • Resultat efter skatt -7 405 (-508) kSEK
 • Resultat per aktie -0,47 (0,45) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER             

Kapitalanskaffning

Bolagsstämman beslöt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 19,6 MSEK varav 17 MSEK var säkerställda via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Målsättningen är att säkerställa företagets lansering av nästa generations Precision-plattform och att utöka marknadsaktiviteterna på nya marknader, framför allt i Asien och Europa samt att stärka bolagets rörelsekapital.

2015-09-18  Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Arcoma AB
2015-09-15  Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma med beslut att genomföra nyemission
2015-08-31  Arcoma föreslår beslut om företrädesemission om 19,6 MSEK vid extra bolagsstämma.

Marknad
2015-09-21 Genombrottsorder till Indien: Arcoma har genom en av sina OEM-kunder erhållit en större order på Intuitionsystem till Indien. Beställningen gäller en större upphandling till sjukhus i norra Indien och är värd ca 5,5 MSEK. Ordern är den första större order Arcoma erhållit på den viktiga och snabbt växande Indiska marknaden.

EFTER KVARTALET                                                      
Marknad
2015-10-07 Prestigeorder till Hong Kong: Arcoma har tillsammans med Canon och vår lokala distributör vunnit två upphandlingar till Hong Kong. Ett av Hong Kongs mest välrenommerade publika sjukhus, Queen Mary Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Arcoma har även säkrat leverans av ett Intuitionsystem till ett privat sjukhus i Hong Kong. De båda systemen är Arcomas första i Hong Kong. Värdet på röntgensystemen är ca 1,2 MSEK.

2015-10-16 Produktgodkännande och första order från Sydkorea. Arcomas autopositionerande system Precision har erhållit godkännande i Sydkorea och i samband med detta har Arcoma även vunnit sin första order i landet. Systemet är planerat att levereras under 2015 och kommer att vara i bruk på NHIS Ilsan Hospital. Sjukhuset är det enda i sitt slag i Sydkorea som ägs och drivs av Sydkoreas National Insurance Provider , NHIS. Ilsan Hospital har över 750 sängplatser och en målsättning att erbjuda modern och högkvalitativ vård i en vänlig? atmosfär. Ilsan Hospital kommer att vara en utmärkt referensinstallation för Arcoma på den krävande och växande sydkoreanska marknaden. Värdet på ordern är strax under 1 MSEK.

2015-11-04 Arcoma erhåller produktgodkännanden i Thailand för de digitala röntgensystemen Precision och Intuition. Produktgodkännande från Thai FDA medför att Arcoma tillsammans med sin distributör i Thailand nu kan delta i upphandlingar och aktivt sälja produkterna i landet. Thailand är en växande marknad för digitala röntgensystem där höga krav ställs på funktion och kvalitet delvis beroende på den växande medicinska turismen i landet.

Kapitalanskaffning
2015-10-15 Nyemissionen tecknades till 92% och antalet aktier ökade med 3 232 340 st. Företrädesemissionen i Arcoma AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 oktober 2015, tecknades till 91 procent. 82 procent har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 16,0 MSEK. 9 procent har tilldelats personer som anmält om teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,7 MSEK. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.

VD-KOMMENTAR                                                         
Försäljningen under det tredje kvartalet 2015 uppgick till 25,4 MSEK (27,5) vilket var något lägre än motsvarande period 2014. Bolaget har, i likhet med flera medicintekniska bolag, stora variationer i orderingång och försäljning mellan kvartalen.

Försäljningen till distributörer i Europa ökade jämfört med motsvarande kvartal 2014 och även försäljningen av fristående patientpositioneringsbord ökade jämfört med samma period. För borden är ökningen till stor del kopplad till genomförda marknadsaktiviteter och breddade säljkanaler och dessa skapar förutsättningar för uthållig tillväxt inom produktsegmentet. Försäljningen till OEM-kunder var dock lägre än under tredje kvartalet 2014. Arcoma har påbörjat ett arbete med att se över sina marknadskanaler. Över tid är det bolagets ambition att öka försäljningsandelen av produkter under eget varumärke. Som en konsekvens kommer sannolikt OEM försäljningen på längre sikt att koncentreras på färre partners. Omsättningen kopplat till eftermarknad har under året visat en positiv trend. Även under det tredje kvartalet ökade försäljningen men i lägre takt än tidigare. Kommunicerade prishöjningar på delar av reservdelssortimentet kan ha påverkat inköpsmönstret negativt på kort sikt.

På produktutvecklingssidan har Arcoma genomfört typtestning hos oberoende testhus av den nya Precisionverisonen för märkesoberoende distributörer. Projektet går nu in i sin slutfas och målsättningen är att kunna erbjuda produkten till försäljning innan årsskiftet. Med den nya produktversionen skapar Arcoma förutsättningar för försäljning av Precision även på marknader där vi inte har samarbete med Canon.

Bolaget har under hösten genomfört en kapitalanskaffning för att stötta introduktionen av nya produkter och vår etablering på nya marknader samt hantera behovet av rörelsekapital. Företrädesemissionen i Arcoma med företrädesrätt för bolagets aktieägare, avslutades den 9 oktober 2015 och tecknades till 91 procent. 82 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 16,0 MSEK. 9 procent har tilldelats personer som anmält om teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,7 MSEK. Emissionsgarantierna togs därmed inte i anspråk. Efter emissionskostnader och återbetalning av brygglån tillfördes Arcoma 8,6 MSEK.

Det är glädjande att vi börjar se resultat av vårt arbete med att bredda försäljningskanalerna i Asien. Stärkta av att ha vunnit referensorder på framstående sjukhus på flera viktiga marknader fortsätter nu arbetet med att ytterligare öka vårt avtryck i Asien. Vi fick nyligen både Precision och Intuition godkända i Thailand och produktgodkännandet från Thai FDA gör att Arcoma tillsammans med sin distributör i Thailand nu kan delta i upphandlingar och aktivt sälja produkterna i landet. Majoriteten av systemen till den vunna storordern i Indien kommer att levereras under årets sista kvartal.  Nyligen erhöll bolaget sina första order till två viktiga marknader, Hongkong och Korea.. Installation av referenssystemen på Queen Mary Hospital i Hong Kong och Ilsan i Korea är planerade att färdigställas innan årsskiftet.  Utsikten för andra halvåret är fortsatt att bolaget kommer att uppvisa tillväxt i närheten av vår långsiktiga målsättning om 10-15%.

                           

Jonas Salomonson
VD, Arcoma AB (publ)

Information                                                     

För mer information kontakta: Företagets VD Jonas Salomonson jonas.salomonson@arcoma.se, 
0470 - 70 69 11 alt. 070 - 389 29 11.

   

Dölj pressrelease

Arcoma AB :Arcoma erhåller produktgodkännanden i Thailand

Se som PDF
Visa pressrelease

4 november 2015

PRESSRELEASE

Arcoma har erhållit produktgodkännande för den thailändska marknaden för sina digitala röntgensystem Precision och Intuition.  Produktgodkännande från Thai FDA medför att Arcoma tillsammans med sin distributör i Thailand nu kan delta i upphandlingar och aktivt sälja produkterna i landet. Thailand är en växande marknad för digitala röntgensystem där höga krav ställs på funktion och kvalitet. Den växande medicinska turismen i landet skapar en ökande efterfrågan på digitala röntgensystem.

"Att Arcoma nu erhållit produktgodkännande för både vårt mest avancerade system Precision och vårt halvmanuella system Intuition för den thailändska marknaden är mycket glädjande. Thailand är en marknad som vi anser passar våra produkter väl och vi ser med tillförsikt fram emot att nu aktivt kunna marknadsföra och sälja produkterna " säger Jonas Salomonsson, VD på Arcoma.

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB : Produktgodkännande och första order från Sydkorea

Se som PDF
Visa pressrelease

16 oktober 2015

PRESSRELEASE

Arcomas autopositionerande system Precision har erhållit godkännande i Sydkorea och i samband med detta har Arcoma även vunnit sin första order i landet.  Systemet är planerat att levereras under 2015 och kommer att vara i bruk på NHIS Ilsan Hospital. Sjukhuset är det enda i sitt slag i Sydkorea som ägs och drivs av Sydkoreas National Insurance Provider, NHIS. Ilsan Hospital har över 750 sängplatser och en målsättning att erbjuda modern och högkvalitativ vård i en vänlig atmosfär.  Ilsan Hospital kommer att vara en utmärkt referensinstallation för Arcoma på den krävande men växande sydkoreanska marknaden. Värdet på ordern är strax under 1 MSek.

"Arcoma tror starkt på tillväxt på den asiatiska marknaden. Vi har under det senaste året arbetat hårt med att etablera försäljningskanaler, regulatoriska tillstånd och referensinstallationer i regionen, ett arbete som fortgår. Att vi nu på kort tid har fått flera kvitton på att arbetet lönat sig är naturligtvis mycket glädjande. Ordern till Sydkorea visar tillsammans med ordrarna till Hong Kong och den stora vunna upphandlingen i Indien att våra produkter ligger i framkant och är tekniskt såväl som ekonomiskt konkurrenskraftiga. Bra referensinstallationer utgör basen för en lyckosam expansion" säger Jonas Salomonsson, VD på Arcoma.

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB : Arcoma offentliggör utfall i nyemission

Se som PDF
Visa pressrelease

 2015-10-15

Företrädesemissionen i Arcoma AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 oktober 2015, tecknades till 91 procent. 82 procent har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 16,0 MSEK. 9 procent har tilldelats personer som anmält om teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,7 MSEK. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 18 september 2015. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom företrädesemissionen tillförs Arcoma AB (publ) 17,8 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka från 14 226 772 SEK till 20 691 452 SEK och antalet aktier kommer att öka från 7 113 386 aktier till 10 345 726 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Salomonson, VD Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 11 
E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se 

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB.Dölj pressrelease

Arcoma AB :Prestigeorder till Hong Kong

Se som PDF
Visa pressrelease

7 oktober 2015

PRESSRELEASE

Arcoma har tillsammans med Canon och vår lokala distributör vunnit två upphandlingar till Hong Kong. Ett av Hong Kongs mest välrenomerade publika sjukhus, Queen Mary Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision  till sin radiologiavdelning. Arcoma har även säkrat leverans av ett Intuitionsystem till ett privat sjukhus i Hong Kong. De båda systemen är Arcomas första i Hong Kong. Värdet på röntgensystemen är ca 1,2 MSek.

"Det var med stolthet  vi mottog beskeden att vi vunnit upphandlingarna till två sjukhus i Hong Kong. Att vi så snabbt lyckats etablera en lyckosam försäljning på den tuffa Hong Kong marknaden, är i sig glädjande. De system Arcoma kommer att ha installerade på två fina sjukhus i Hong Kong kommer dessutom erbjuda ett skyltfönster för Arcomas världsledande digitala röntgensystem för hela regionen. Queen Mary Hospital är samtidigt utbildningsanstalt för University of Hong Kongs medicinska utbildning vilket innebär att medicinstudenter inom diciplinen kommer att utbildas i en miljö där det kommer att finnas röntgensystem från Arcoma" säger Jonas Salomonsson, VD på Arcoma.

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalité och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB : Genombrottsorder till Indien

Se som PDF
Visa pressrelease

21 September 2015

PRESSRELEASE

Arcoma har genom en av sina OEM-kunder erhållit en större order på Intuitionsystem till Indien. Indien är stor och snabbt växande marknad för digitala röntgensystem. Beställningen  gäller en större upphandling till sjukhus i norra Indien och är värd ca 5,5 MSEK. Ordern är den första större order Arcoma erhållit på den viktiga och växande Indiska marknaden

"Den order Arcoma nu fått är ett genombrott för vår försäljning i Indien. Våra produkter marknadsförs idag främst via våra OEM-partners i Indien och att en av dessa nu vunnit en större upphandling visar att vi tillsammans har ett starkt och konkurrenskraftigt produkterbjudande" säger Jonas Salomonsson, VD på Arcoma.

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB : Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Arcoma AB

Se som PDF
Visa pressrelease

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Pressmeddelande den 18 september 2015

Prospekt och anmälningssedlar avseende Arcomas nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare finns nu tillgängligt på Arcomas hemsida (www.arcoma.se) samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas följebrev, prospekt och förtryckt emissionsredovisning och förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas följebrev och prospekt.

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen/Arcoma, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen
Teckningstid:                               25 september - 9 oktober 2015
Handel i teckningsrätter:        25 september - 7 oktober 2015

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 11 
E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se 

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Arcoma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Arcoma kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjort den 18 september 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Sanionas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.Dölj pressrelease

Arcoma AB :Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB

Se som PDF
Visa pressrelease

Pressmeddelande den 15 september 2015

Idag, den 15 september 2015, hölls extra bolagsstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om företrädesemission

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst 7 113 386 kronor genom nyemission av högst 3 556 693 aktier på följande villkor:

1. 5,50 kronor ska betalas för varje ny aktie. 

2. Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 22 september 2015.

4. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

(i) i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

(ii) i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii) i tredje hand ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från 25 september 2015 - 9 oktober 2015. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB :Delårsrapport andra kvartalet 2015

Se som PDF
Visa pressrelease

Svagt andra kvartal - utsikt för andra halvåret i linje med Arcomas långsiktiga målsättning om tillväxt på 10-15%

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 37%
 • till 25 203 (39 749) kSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) minskade till -4 539 (3 044) kSEK
 • Resultat efter skatt -6 153 (-204) kSEK
 • Resultat per aktie -0,87 SEK

Perioden januari-juni

 • Nettoomsättningen minskade med 16%
  till 62 779 (74 410) kSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) minskade till -754 (5 743) kSEK
 • Resultat efter skatt -5 453 (285) kSEK
 • Resultat per aktie -0,77 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER
Förändringar i Arcomas styrelse
Vid Arcomas bolagsstämma den 19 maj beslutades om nyval av Jean-Yves Burel och Tommy H Karlsson som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade även att utse Tommy H Karlsson till ny styrelseordförande.

Kapitalanskaffning
Styrelsen i Arcoma har tillsatt en finansiell rådgivare för att tillsammans med bolaget utreda förutsättningarna för en kapitalanskaffning under andra halvåret 2015.
Målsättningen är att stärka företagets likviditet inför lanseringen av nästa generations Precision-plattform samt att utöka marknadsaktiviteterna på nya marknader, framför allt i Asien och Europa. Syftet är även att stärka bolagets rörelsekapital.

EFTER KVARTALET
Kapitalanskaffning
Styrelsen i Arcoma har beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslagit att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 19,6 MSEK varav 17 MSEK är säkerställt via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

VD-KOMMENTAR
Försäljningen under det andra kvartalet 2015 uppgick till 25,2 MSEK och är en minskning med 37 %. Jämfört motsvarande kvartal 2014. Under förra året bidrog två större upphandlingar till att försäljningen under andra kvartalet blev extremt bra och det första halvårets tillväxt låg på 39 %. Mer än 21 Precision- och Intuitionsystem, kopplade till större upphandlingar, levererades ut i den perioden. Jag har tidigare nämnt att Arcoma, likt många andra medicintekniska bolag som säljer kapitalintensiva produkter, har ett ojämnt fördelat orderflöde över året och att försäljningen mellan enskilda kvartal därmed kan variera signifikant. Den betydligt lägre omsättningen under andra kvartalet resulterar i att Arcoma för första halvåret 2015 uppvisar en minskad omsättning på drygt 15% jämfört med föregående år. Som en jämförelse uppvisar bolaget dock en tillväxt på 18% mot motsvarande halvår 2013. Resultatet påverkades negativt av den lägre försäljningen men även av att vi under perioden hade en ofördelaktig produktmix. Resultatet på EBITDA nivå försämrades jämfört med föregående år och Arcoma redovisar ett negativt EBITDA för det andra kvartalet 2015 om -3,6 MSEK (3,0 MSEK).
Vi ser en tillfredställande aktivitet från både återförsäljare och OEM-partners främst i Europa och Asien. Arbetet med att bredda distributionskanalerna för våra fristående undersökningsbord börjar ge resultat och beläggningen i vår produktionsanläggning i USA fortsätter att utvecklas positivt. Utsikten för försäljningen under andra halvåret är i linje med Arcomas långsiktiga målsättning om tillväxt på 10-15%.
I samband med bolagsstämman i maj valdes två nya ledamöter in i Arcomas styrelse. Tommy H Karlsson tillträdde som ny styrelseordförande och Jean-Yves Burel som ordinarie ledamot. Både Tommy och Jean-Yves har lång erfarenhet från bolag som säljer kapitalintensiv medicinteknink utrustning, Tommy främst från sin tid i Electas styrelse och Jean-Yves från GE-Healthcare. Våra nya styrelseledamöter tillför Arcoma ytterligare kompetens inför vår planerade marknadsexpansion.
Arbetet med att bredda och stärka vårt produkterbjudande kommer att forsätta under 2015. Huvudfokus är fortsatt vidareutveckling av Precision-plattformen för att ytterligare öka vår flexibilitet och tillgång till nya marknader genom att integrera fler märken av digitala detektorer. Vi fortsätter även arbetet med att genomföra produktregistreringar av både Precision och Intuition, tillsammans med våra återförsäljare, i flera länder i Asien. Vår bedömning är att vi kan börja se resultat av detta arbete under andra halvåret 2015.
För att stödja produktutveckling och vår etablering på nya marknader samt hantera behovet av rörelsekapital har styrelsen i Arcoma, tillsammans med vår finansiella rådgivare, Erik Penser Bankaktiebolag, undersökt formerna för en kapitalanskaffning under andra halvåret 2015. På styrelsemötet, som hölls den 28 augusti, beslutade styrelsen att ge förslag till den extra bolagsstämman i Arcoma den 15 september 2015 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen är planerad att uppgå till 19,6 MSEK.

Frågor rörande rapporten besvaras av:
Jonas Salomonson, VD Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 11            
E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se  Dölj pressrelease

Arcoma AB : Arcoma AB föreslår beslut om företrädesemission om 19,6 MSEK

Se som PDF
Visa pressrelease

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Pressmeddelande den 31 augusti 2015

Styrelsen i Arcoma AB (publ) ("Arcoma" eller "Bolaget") har den 28 augusti 2015 beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 15 september 2015 och föreslagit att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 19,6 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 87 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 17 MSEK. Teckningskursen i emissionen är 5,50 SEK.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem vilka ger sjukvården förutsättningar för att använda sina resurser optimalt och korta ledtiden mellan diagnos och behandling av patienter. Arcoma har de senaste åren utvecklat och lanserat nya förbättrade versioner av sina två huvudsystem, Precision och Intuition, som främst säljs med Canons digitala paneler. De nya versionerna har mottagits mycket väl av marknaden och säljs idag genom Canons återförsäljare i Europa och utvalda länder i Asien samt som OEM-produkter till Canon USAs dotterbolag, Virtual Imaging Inc.. Arcoma har även breddat sin produktportfölj genom att lansera bord för både urologi- och vaskulära undersökningar.

Fokus för Arcoma framgent är att expandera sin försäljning via distributörer i länder där Bolaget idag inte är representerade genom distributörssamarbete med Canon. För att möjliggöra en sådan marknadsexpansion utvecklar Bolaget nu nästa generation av Precision, kompatibel med fler märken av detektorer för att komplettera dagens produktutbud och ge Arcoma möjlighet att erbjuda kompletta system till marknader där Bolaget inte har tillgång till märkesåterförsäljare eller tillräcklig marknadsnärvaro via OEM-kunder.

Arcoma avser att via företrädesemissionen anskaffa kapital för att i första hand slutföra utvecklingen och den nödvändiga regulatoriska testningen av Precision för märkesoberoende återförsäljare. Medel från emissionen kommer även att investeras i marknadsaktiviteter och regulatoriska tillstånd i de länder Bolaget kommer introducera produkten, samt stärka Bolagets balansräkning ytterligare inför den planerade expansionen.

Villkor och utförligare information om nyemissionen
Styrelsen i Arcoma beslutade den 28 augusti 2015 att kalla till extra bolagsstämma den 15 september 2015 och föreslå att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 3 556 693 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Arcomas befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 22 september 2015. För varje aktie i Arcoma som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 5,50 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 87 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 17 MSEK (för mer information, se nedan).

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:                      i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

 • 15 september - extra bolagsstämma beslutar om företrädesemissionen
 • 18 september - prospekt beräknas offentliggöras
 • 18 september - sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 21 september - aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 22 september - avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
 • 25 september - 9 oktober - teckningsperiod
 • 25 september - 7 oktober - handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
 • 15 oktober - beräknad dag för offentliggörande av utfall

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 7 113 386 SEK, från 14 226 772 SEK till högst 21 340 158 SEK, genom nyemission av högst 3 556 693 aktier, envar med ett kvotvärde om 2,00 SEK.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
I samband med företrädesemissionen har Arcoma erhållit teckningsförbindelser från Bolagets största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Linc Invest AB samt Vixco Capital AB (helägt av styrelseledamoten Mats Thorén). Teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till 8,7 MSEK, motsvarande 44,5 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med en befintlig aktieägare och ett antal externa investerare innebärande att Företrädesemissionen är säkerställd upp till högst 17 MSEK eller 87 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Den befintliga aktieägaren erhåller ingen ersättning för sitt garantiåtagande.

Extra bolagsstämma den 15 september 2015
Företrädesemissionen kräver att extra bolagsstämma den 15 september 2015 beslutar om genomförande av företrädesemissionen. Kallelse till bolagsstämman pressmeddelas separat.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag, som även
agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Arcoma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Arcoma kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 18 september 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Sanionas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB :Kallelse till extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Se som PDF
Visa pressrelease

 Pressmeddelande den 31 augusti 2015

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö tisdagen den 15 september 2015 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

·vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 september 2015; och

·anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 9 september 2015 skriftligen till Arcoma Aktiebolag, Koncernledning, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Anmälan kan också göras per telefon 0470-70 69 79 eller per e-post arcoma@arcoma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 9 september 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma-imix.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

    0.   Stämmans öppnande

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om företrädesemission av aktier.
 7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 7 113 386 kronor genom nyemission av högst 3 556 693 aktier på följande villkor:

1. 5,50 kronor ska betalas för varje ny aktie. 

2. Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 22 september 2015.

4. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

(i) i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oav-sett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhål-lande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

(ii) i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii) i tredje hand ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från 25 september 2015 - 9 oktober 2015. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Fullständiga förslag
Det fullständiga förslaget till beslut enligt punkten 6 tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets webbplats (www.arcoma-imix.com) senast från och med den 1 september 2015 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 7 113 386 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Växjö i augusti 2015

Arcoma Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11 

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB :Ändrat datum för kvartalsrapport för det andra kvartalet 2015

Visa pressrelease

Kvartalsrapport för andra kvartalet kommer att publiceras den 31 augustiDölj pressrelease

Arcoma AB : PRESSRELEASE Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ)

Se som PDF
Visa pressrelease

19 maj 2015, hölls årstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor
Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 800 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Om- och nyval av styrelseledamöter samt val av revisor
Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Benson, Yvonne Mårtensson och Mats Thorén omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades om nyval av Jean-Yves Burel och Tommy H Karlsson som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade även att utse Tommy H Karlsson till ny styrelseordförande. Vidare omvaldes Deloitte AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 790 377 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 10 %.

Riktad emission av teckningsoptioner
Vid stämman beslutades i enlighet med större aktieägares förslag om riktad emission av sammanlagt högst 237 018 teckningsoptioner till styrelseordföranden Tommy H Karlsson (högst 142 268 teckningsoptioner) och styrelseledamöterna Yvonne Mårtensson och Jean-Yves Burel (högst 47 375 teckningsoptioner vardera). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 150 procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 4 maj 2015 till och med den 18 maj 2015, dock lägst aktiens kvotvärde. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 juni 2018.

Om ARCOMA AB: Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalité och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcomas halvautomatiska takhängda röntgensystem Intuition är bolagets mest flexibla produkt och kan installeras i små rum och byggnader med låg takbärighet. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Sedermera Fondkommission AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB : Delårsrapport första kvartalet 2015

Se som PDF
Visa pressrelease

Försäljningsökning och förbättrat resultat under första kvartalet

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 8% till 37 575 (34 661) kSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 3 785 (2 699) kSEK
 • Resultat efter skatt 701 (489) kSEK
 • Resultat per aktie 0,10 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER
Arcomas nya röntgensystem på Intuition-plattformen lanserat
Arcomas vidareutveckling av Intuition-plattformen lanserades i samband med världens största röntgenmässa RSNA (Radiological Society of North America) i Chicago. Intuition har därmed utrustats med många av de nyheter och förbättringar som tidigare introducerats på Precision.

Prestigeorder till Arcoma
Arcoma och Halifax Biomedical Inc., Canada, en ledande leverantör av mikro-instabilitetsbedömningar genom en mycket noggrann och skyddad bildteknik kallad Digital Stereo Radiography, har inlett ett samarbete som innebär att produkter och utrustning från Arcoma integreras med Halifax Biomedicals nya Mobile Digital Stereo Radiographic Suite.

Stor order på digitala röntgensystem till Latin Amerika
Arcoma fick genom sitt dotterbolag Arcoma North America Inc. en stor order av kompletta IMIX Panoradsystem till Latin Amerika för leverans under första halvåret 2015. Ordern är värd drygt 6 MSEK och en delleverans har skett under Q1.

EFTER KVARTALET
Kapitalanskaffning
Styrelsen i Arcoma har efter kvartalets utgång tillsatt en finansiell rådgivare för att tillsammans med bolaget utreda förutsättningarna för en kapitalanskaffning om ca 15 MSEK under andra halvåret 2015. 
Målsättningen är att stärka företagets likviditet inför lanseringen av nästa generations Precision-plattform samt att utöka marknadsaktiviteterna på nya marknader, framför allt i Asien. Syftet är även att stärka bolagets rörelsekapital.

VD-KOMMENTAR
Under det första kvartalet 2015 ökade Arcomas omsättning med 8% jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen uppgick till 37,6 MSEK (34,7 MSEK). Även resultatet på EBITDA nivå förbättrades jämfört med föregående år och Arcoma kan för det första kvartalet 2015 redovisa ett positivt EBITDA om 3,8 MSEK (2,7MSEK). Bolagets bruttovinst stärktes med 1,6 MSEK, vilket motsvarar 0,9 procentenheter. Förändringen kommer främst av en gynnsam produktmix under perioden.

Som tidigare poängterats vill jag återigen understryka att Arcoma likt många andra medicintekniska bolag som säljer kapitalintensiva produkter kan ha ett ojämnt fördelat orderflöde över året och att försäljningen mellan enskilda kvartal kan variera. Det är min förväntan att vi, trots en positiv långsiktig trend och ett stabilt växande första kvartal, under året kan komma att se negativa avvikelser vid jämförelse med föregående år.

Arcoma visade i mars sitt mest avancerade röntgensystem Precision för första gången i Europa i dess uppgraderade och förbättrade utförande, på ECR (European Congress of Radiology). Produkten mottogs mycket väl av våra kunder och marknadspartners. Precision har fått en rad nya funktioner som underlättar och effektiviserar arbetsflödet för användaren t.ex. ett nytt användargränssnitt i form av en högkvalitativ pekskärm som gör att man inte bara kan styra systemets inställningar via skärmen utan även förgranska röntgenbilderna på plats i undersökningsrummet.

Vi kunde under det första kvartalet även meddela att vi ingått ett samarbete med Ziehm Imaging i USA gällande försäljning och marknadsföring av våra fristående undersökningsbord som oftast säljs tillsammans med en c-arm. Ziehm är en marknadsledande tillverkare av c-armar och vår förhoppning är att samarbetet skall bidra till att öka vår försäljning av fristående undersökningsbord framgent.

I mars erhöll Arcoma också ett förnyat produktgodkännande för Intuition-plattformen av Chineese Food and Drug Administration (CFDA) för den kinesiska marknaden. Detta gör att vi nu kan fortsätta att stärka vår marknadsnärvaro i Kina. Den regulatoriska processen är komplicerad och tar ofta betydande tid att genomföra. Godkännandet är också ett bevis på vår kompetens inom det medicintekniskt regulatoriska området.

Vårt USA-bolag Arcoma North America lyckades att ta hem en betydande order av golvstående röntgensystem till Dominikanska Republiken. Vi kommer under första halvåret 2015 leverera alla 10 Panoradsystemen och arbetar aktivt för att ligga så bra till som möjligt för ytterligare order kopplat till den stora utbyggnad av sjukvården som nu görs i landet.

Arbetet med att bredda och stärka vårt produkterbjudande fortsätter under 2015. Fokus under 2015 kommer att vara vidareutveckling av Precision-plattformen för att ytterligare öka vår flexibilitet och tillgång till nya marknader. Vi fortsätter även arbetet med att genomföra produktregistreringar av både Precision och Intuition tillsammans med våra återförsäljare i flera länder i Asien. Det är vår bedömning att vi kan börja se resultat av detta arbete under andra halvan av 2015.

I syfte att både stödja produktutveckling och vår etablering på nya marknader samt hantera behovet av rörelsekapital undersöker vi formerna för en kapitalanskaffning om ca 15 MSEK under andra halvåret.

Frågor rörande rapporten besvaras av:
Jonas Salomonson, VD Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 11            
E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se  Dölj pressrelease

Arcoma AB : PRESSRELEASE Förslag till styrelse inför årsstämman den 19 maj 2015

Se som PDF
Visa pressrelease

17 april 2015

Förslag till styrelse inför årsstämman den 19 maj 2015

Arcoma AB meddelar idag förslag till val av styrelse inför årsstämman den 19 maj.

Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Linc Invest AB som tillsammans innehar ca 68 procent av aktierna och rösterna i Arcoma AB föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2015. Peter Benson, Yvonne Mårtensson och Mats Thorén föreslås omväljas som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Jean-Yves Burel och Tommy H Karlsson som ordinarie styrelseledamöter. Göran Axelsson har avböjt omval. Slutligen föreslås nyval av Tommy H Karlsson som styrelseordförande.

Tommy H Karlsson, född 1946, är bl.a. styrelseordförande för James Dewhurst Limited, Dunlop Aircraft Tyres Ltd och Martindale Pharma. Tommy H Karlsson har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i Elekta AB (2001-2011) och Intentia AB (2002-2006) samt har innehaft uppdrag som verkställande direktör för fordons- och industridivisionen vid SKF (1991-1995) och som koncernchef för CarnaudMetalbox Engineering (1995-2000). Tommy H Karlsson har en MBA från Uppsala Universitet.

Jean-Yves Burel, född 1951, är bl.a. styrelseordförande i Theraclion samt styrelseledamot i Acerde och American Hospital of Paris. Jean-Yves Burel har tidigare bl.a. innehaft uppdrag som VP Marketing & Commercial Operations för GE Healthcare International (2003-2006) och VP Hospital and Healthcare Solutions för samma bolag (2006-2010). Jean-Yves Burel har en MBA från Rouen Business School.

Om ARCOMA AB: Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalité och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcomas halvautomatiska takhängda röntgensystem Intuition är bolagets mest flexibla produkt och kan installeras i små rum och byggnader med låg takbärighet. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Sedermera Fondkommission AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB :PRESSRELEASE Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Se som PDF
Visa pressrelease

17 april 2015

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö tisdagen den 19 maj 2015 kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

      ·         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2015; och

      ·         anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 12 maj 2015 skriftligen till Arcoma Aktiebolag, Koncernledning, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Anmälan kan också göras per telefon 0470-70 69 79 eller per e-post arcoma@arcoma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12 maj 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma-imix.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel om 39 102 477 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Linc Invest AB ("Förslagsställarna") som tillsammans innehar ca 68 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår styrelsen att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode om sammantaget 800 000 kronor ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Förslagsställarna föreslår omval av Peter Benson, Yvonne Mårtensson och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Jean-Yves Burel och Tommy H Karlsson som ordinarie styrelseledamöter. Göran Axelsson har avböjt omval. Slutligen föreslås nyval av Tommy H Karlsson som styrelseordförande.
Tommy H Karlsson, född 1946, är bl.a. styrelseordförande för James Dewhurst Limited, Dunlop Aircraft Tyres Ltd och Martindale Pharma. Tommy H Karlsson har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i Elekta AB (2001-2011) och Intentia AB (2002-2006) samt har innehaft uppdrag som verkställande direktör för fordons- och industridivisionen vid SKF (1991-1995) och som koncernchef för CarnaudMetalbox Engineering (1995-2000). Tommy H Karlsson har en MBA från Uppsala Universitet.

Jean-Yves Burel, född 1951, är bl.a. styrelseordförande i Theraclion samt styrelseledamot i Acerde och American Hospital of Paris. Jean-Yves Burel har tidigare bl.a. innehaft uppdrag som VP Marketing & Commercial Operations för GE Healthcare International (2003-2006) och VP Hospital and Healthcare Solutions för samma bolag (2006-2010). Jean-Yves Burel har en MBA från Rouen Business School.

Styrelsen föreslår omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mats Häggbring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 790 377 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 10%. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Punkt 12: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Förslagsställarna föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner riktad till den förslagna styrelseordföranden Tommy Karlsson, den nuvarande styrelseledamoten Yvonne Mårtensson och den föreslagna styrelseledamoten Jean-Yves Burel på följande villkor:

 1. Högst 237 018 teckningsoptioner ska utges.
 2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas enligt följande:

Tommy Karlsson:                                 högst 142 268 teckningsoptioner

Yvonne Mårtensson:                            högst 47 375 teckningsoptioner

Jean-Yves Burel:                                  högst 47 375 teckningsoptioner

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram till de av Bolagets styrelseledamöter som inte representerar större aktieägare.  

 1. Teckning ska ske senast 10 dagar efter årsstämman.
 2. Överteckning får inte ske.
 3. För varje teckningsoption ska ett kontant vederlag betalas motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black Scholes formeln och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB i anslutning till årsstämman.
 4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 150 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 4 maj 2015 till och med den 18 maj 2015, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmast tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner.
 5. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 1 juni 2018 till och med 30 juni 2018.
 6. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts.
 7. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 474 036 kronor.

Skälen till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter att erbjuda ett aktierelaterat incitament för Bolagets tillträdande styrelseordförande.

I Bolaget finns sedan tidigare ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare utstående (Personaloptionsprogram 2014/2018). Inom ramen för personaloptionsprogrammet har totalt 720 000 teckningsoptioner utgivits. Den nu föreslagna emissionen av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter av totalt högst 237 018 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om totalt ca 2,95 procent (beräknat på antalet aktier som är utstående per idag med tillägg av de aktier som tillkomer vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats inom ramen för det existerande personaloptionsprogrammet). Om utspädningen från teckningsoptionerna som emitterats inom ramen för det exisiterande personaloptionsprogrammet inte medräknas utan beräkningen istället endast beaktar idag utestående aktier, uppgår utspädningen från de nu föreslagna teckningsoptionerna till totalt ca 3,20 procent.

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det Förslagsställarnas bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen av teckningsoptioner. Kostnaderna för teckningsoptionerna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. 

Förslaget till emission av teckningsoptioner har beretts av Förslagsställarna i samråd med externa rådgivare.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att föreslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets webbplats (www.arcoma-imix.com) senast från och med den 28 april 2015 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 7 113 386 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Växjö i april 2015

Arcoma Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Om ARCOMA AB: Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalité och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcomas halvautomatiska takhängda röntgensystem Intuition är bolagets mest flexibla produkt och kan installeras i små rum och byggnader med låg takbärighet. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Sedermera Fondkommission AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB :ARCOMA and ZIEHM IMAGING AMERICAS Establish a Non-Exclusive Cooperation for Sales of Imaging Equipment and Patient Tables

Se som PDF
Visa pressrelease

March 27, 2015

FOR IMMEDIATE RELEASE - Mar 27, 2015 - Växjö, Sweden and Orlando, FL USA. Arcoma AB., a leading provider of high quality imaging tables and Ziehm Imaging Americas, a leading provider of intraoperative mobile imaging solutions, announce a non-exclusive sales cooperation.

The new cooperation will allow Ziehm Imaging access to Arcoma's broad range of mobile imaging tables, which will provide customers throughout the United States, more choices when selecting imaging tables to be used with Ziehm Imaging mobile c-arms. The Arcoma "Medstone-Elite" series of imaging tables are known for outstanding quality and designed for patient comfort in multiple applications. Ziehm mobile C-arms are known for their image quality, leading technology and innovation, ease of use and versatility for a broad range of applications including pain management, orthopedics, urology and vascular.

According to Michael Cordes, President of Arcoma NA, "We are very excited to be working with Ziehm. We believe the strong reputation for quality and the clinical utility of products from both companies complement each other well."

According to Johnny Drake, Vice President of Sales at Ziehm Imaging, "The addition of the Arcoma mobile imaging tables line will help leverage our position as a leading solutions provider in the intra-operative imaging market by offering our customers the ability to further customize their solution to best fit their needs."

About ACOMA AB:  Arcoma, with over 40 years of combined experience from the x-ray business, is a leading supplier of advanced high quality integrated digital x-ray systems and mobile imaging tables. Arcoma products include the latest in digital imaging combined with technically advanced positioning systems which combined with ergonomically correct Scandinavian design offers our customers  complete functional and configurable digital x-ray systems. Arcoma products are marketed and sold both through distributors as well as OEM partnerships and there are over 2000 Arcoma systems installed worldwide. Arcoma is listed on NASDAQ OMX First North Nordic in Stockholm. Certified Adviser is Sedermera Fondkommission AB.

About ZIEHM IMAGING, Inc.: Ziehm Imaging, The C-Arm Company, specializes in the development, manufacture and worldwide marketing of mobile C-arm imaging solutions for interventional procedures, and it is recognized as the world technology leader with over 40 years in the market. Through continuous dialogue and close cooperation with renowned universities, research centers and hospitals, Ziehm Imaging has developed groundbreaking technologies known for their outstanding versatility, easy handling, seamless digital network integration and significant dose savings for a wide variety of medical applications. Ziehm Imaging has received several design awards, including the iF Design and Frost & Sullivan awards.

For more information, please visit www.arcoma-imix.com, or contact:


Jonas Salomonson, CEO
Email: jonas.salomonson@arcoma.se
Office: +46  470 70 69 00
Fax: +46 470 70 69 99

Mailing Address:
Arcoma AB
Annavägen 1
SE-352 46 Växjö
Sweden
Dölj pressrelease

Arcoma AB : Arcoma erhåller förnyat marknadsgodkännande för röntgensystemet Intuition i Kina

Se som PDF
Visa pressrelease

24 mars 2015

PRESSRELEASE

Arcoma har erhållit ett förnyat regulatoriskt marknadsgodkännande för Intuition i Kina. Marknadsgodkännandet utfärdas av China Food and Drug Administration (CFDA) och avser Intuitionplatformen. Godkännandet gäller i 5 år från utfärdandet. I Arcomas nya godkännande har produktspecifikationen utökats och täcker nu fler konfigurationer än tidigare vilket ger ökad flexibilitet att möta marknadens krav i kommande upphandlingar.

"Det är glädjande att vi erhållit en förlängning och utökning av vårt certifikat för den Kinesiska marknaden. Processen för produktgodkännande i Kina är komplicerad och mycket noggrann vilket ofta medför att processen tar avsevärd tid att komma igenom. Nu har vi säkrat tillgång till denna viktiga marknad i ytterligare 5 år" säger Peter Reinli, VD på Arcomas Hong Kong baserade dotterbolag IMIX ADR Ltd.

Om ARCOMA AB:  Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalité och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcomas halvautomatiska takhängda röntgensystem Intuition är bolagets mest flexibla produkt och kan installeras i små rum och byggnader med låg takbärighet. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Sedermera Fondkommission AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB :Stark försäljningsökning och förbättrat resultat under 2014

Se som PDF
Visa pressrelease

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet 28 631 (32 444) kSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till -180 (-4 537) kSEK
 • Resultat efter skatt 1 422 (-6 542) kSEK
 • Resultat per aktie 0,20 SEK

Helåret 2014

 • Nettoomsättning 130 534 (108 318) kSEK, en ökning med 21% mot föregående år
 • EBITDA ökade till 7 096 (-7 600) kSEK
 • Resultat efter skatt 914 (-13 898) kSEK
 • Resultat per aktie 0,13 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER

Arcomas nya röntgensystem på Intuitionplattformen lanserat
Arcomas vidareutveckling av Intuitionplattformen lanserades i samband med världens största röntgenmässa RSNA (Radiological Society of North America) i Chicago. Intuition har därmed utrustats med många av de nyheter och förbättringar som tidigare introducerats på Precision

Prestigeorder till Arcoma
Halifax Biomedical Inc. (HBI) en ledande leverantör av mikro-instabilitetsbedömningar genom en mycket noggrann och skyddad bildteknik kallad Digital Stereo Radiography (DSR) och Arcoma inledde ett samarbete som innebär att produkter och utrustning från Arcoma integreras med HBIs nya mobile Digital Radiographic Suite (DSR).

EFTER KVARTALET

Stor order på digitala röntgensystem till Latin Amerika
Arcoma fick genom sitt dotterbolag Arcoma North America Inc. en stor order av kompletta IMIX Panoradsystem till Latin Amerika för leverans under första halvåret 2015. Ordern är värd drygt 6 MSEK.

VD-KOMMENTAR
Arcoma visar en stark tillväxt under helåret 2014 då försäljningen ökade med 21% jämfört med 2013. Det är glädjande att konstatera att vi överträffade vårt satta mål på 15% tillväxt. Som så många andra medicintekniska bolag som säljer kapitalintensiva produkter har Arcoma ett ojämnt fördelat orderflöde över året och försäljningen under enskilda kvartal kan variera från år till år. Försäljningen i fjärde kvartalet minskade med 12% jämfört med samma kvartal året före, men trots den sämre försäljningen har vi lyckats förbättra resultatet på EBITDA-nivå till -180 (-4 537) kSEK. För helåret förbättras EBITDA till 7 096 (-7 600) kSEK. Detta har vi lyckats med genom en kombination av ökad försäljning och sänkt kostnadsnivå.
2014 har varit ett spännande år ur ett produktutvecklingsperspektiv. Under första kvartalet 2014 visades vårt mest avancerade röntgensystem Precision, för första gången i sitt uppgraderade och förbättrade utförande, på ECR (European Congress of Radiology). Produkten mottogs mycket väl av våra kunder och marknadspartners. Precision har fått en rad nya funktioner som underlättar och effektiviserar arbetsflödet för användaren t.ex. ett nytt användargränssnitt i form av en högkvalitativ pekskärm som gör att man inte bara kan styra systemets inställningar via skärmen utan även förgranska röntgenbilderna på plats i undersökningsrummet. Arcoma avslutade även ett uppgraderingsprojekt och en lyckad lansering av vår nya Intuitionplatform på RSNA (Radiological Society of North America) under fjärde kvartalet. Nya Intuition har nu fått flera av de funktioner som tidigare introducerats på Precision.
Vår målsättning är att under 2015 fortsätta arbetet med att bredda och stärka vårt produkterbjudande inom digital röntgen. Vi är särskilt stolta över den order från Halifax Biomedical Inc. som vi erhöll under fjärde kvartalet då den bekräftar vår position som ett av de mest innovativa och flexibla digitalröntgenbolagen. Vi ämnar samtidigt vässa vår produktportfölj av mobila undersökningsbord så att Arcoma kan erbjuda fler och mer avancerade bord än vad vi idag har i vår produktportfölj. Idag säljs Arcomas mobila undersökningsbord främst i Nordamerika men vi anser att det på sikt finns goda förutsättningar för att expandera försäljningen utanför regionen.
Asien är den del av den globala marknaden för digitala röntgensystem som växer snabbast och för att på bästa sätt kunna stödja våra kunder i Asien har vår försäljningschef för regionen nyligen stationerats i Hong Kong. Vi vill på detta sätt komma så nära marknaden som möjligt för att kunna utveckla säljkanaler för långsiktig tillväxt i regionen.
Vårt mål för 2015 är att fortsätta att stärka vår lönsamhet under fortsatt tillväxt.

Frågor rörande rapporten besvaras av:
Jonas Salomonson, VD Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 11            
E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se  Dölj pressrelease

Arcoma AB : Förtydligande av tidigare pressrelease: Lyckad expansion i Latinamerika ger stor order på digitala röntgensystem

Se som PDF
Visa pressrelease

PRESSRELEASE

Arcoma har genom sitt dotterbolag i USA, Arcoma North America inc, fått en order om 10 röntgensystem  för leverans under första halvåret 2015. Beställningen  gäller 10 kompletta IMIX Panorad system med detektorer och mjukvara och är värd drygt 6 MSek. Beställningen är del av en satsning på att bygga ut primärsjukvården i ett Latinamerikanskt land.  Ordern kan komma att följas av ytterligare beställningar.

"Den order Arcoma nu fått visar att vi kan konkurrera med egna produkter under eget varumärke även i stora upphandlingar på marknader där Arcoma historiskt inte varit närvarande. Det visar att vår strategi att fokusera vår försäljning på produkter under varumärket IMIX till utvalda regioner fungerar. Beställningen från Latinamerika ger också Arcoma en bra start på 2015" säger Jonas Salomonsson, VD på Arcoma.

Arcoma säljer kompletta röntgensystem under det egna varumärket IMIX med fokus på marknaderna i Nord- och Latinamerika samt utvalda länder i Asien.  Arcomas golvstående U-Arm Panorad, är ett yteffektivt, golvmonterat, digitalt röntgensystem som är en ideal lösning för små röntgenrum med låg takhöjd. Panorad erbjuder avancerade funktioner som autopositionering och automatisk stitching.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se 

Certified adviser är Sedermera Fondkomission AB.Dölj pressrelease

Arcoma AB : Lyckad expansion i Latinamerika ger stor order på digitala röntgensystem

Se som PDF
Visa pressrelease

PRESSRELEASE

Arcoma har genom sitt dotterbolag i USA, Arcoma North America inc, fått en order om 10 röntgensystem för leverans under första halvåret 2015. Beställningen  gäller 10 kompletta IMIX Panorad system med detektorer och mjukvara som del av en satsning på att bygga ut primärsjukvården i ett Latinamerikanskt land.  Ordern kan komma att följas av ytterligare beställningar.

"Den order Arcoma nu fått visar att vi kan konkurrera med egna produkter under eget varumärke även i stora upphandlingar på marknader där Arcoma historiskt inte varit närvarande. Det visar att vår strategi att fokusera vår försäljning på produkter under varumärket IMIX till utvalda regioner fungerar. Beställningen från Latinamerika ger också Arcoma en bra start på 2015. Av konkurrensskäl har vi valt att inte ange ordervärdet" säger Jonas Salomonsson, VD på Arcoma.

Arcoma säljer kompletta röntgensystem under det egna varumärket IMIX med fokus på marknaderna i Nord- och Latinamerika samt utvalda länder i Asien.  Arcomas golvstående U-Arm Panorad, är ett yteffektivt, golvmonterat, digitalt röntgensystem som är en ideal lösning för små röntgenrum med låg takhöjd. Panorad erbjuder avancerade funktioner som autopositionering och automatisk stitching.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11  

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB : Prestigeorder för Arcoma - HALIFAX Biomedical väljer ARCOMA som leverantör till sin nya Mobile Digital Stereo Radiographic (DSR) Suite

Se som PDF
Visa pressrelease

PRESSRELEASE

Halifax Biomedical Inc. (HBI), en ledande leverantör av mikro-instabilitetsbedömningar genom en mycket noggrann och skyddad bildteknik kallad Digital Stereo Radiography (DSR) och Arcoma AB, en ledande tillverkare av avancerade digitala röntgenprodukter (DR) och högkvalitativa autopositionerande röntgensystem, meddelar att man inleder ett samarbete där utrustning och produkter från Arcoma kommer att integreras i HBIs nya mobile Digital Stereo Radiographic (DSR) suite.   

Samarbetet  medför att HBI får möjlighet att föra ut sin avancerade DSR teknologi till ett flertal sjukhus och kliniker med målsättning att slutföra den kliniska valideringen av denna nya teknologi. Det första mobila DSR systemet till vilket utrustning från Arcoma nu beställts, kommer att vara lokaliserat i nordöstra USA och planeras att återföljas av ytterligare DSR system i framtiden.

DSR är en teknik med vilken två röntgenbilder tas samtidigt  från olika vinklar och synkroniseras med syfte att generera noggranna 3D mätningar av positionen hos implantat eller ben och deras förflyttningar. Den mobila DSR enheten kommer att fokusera på HBIs applikation för mätning av instabilitet i ryggraden och som mäter rörelser mellan kotor i ländryggen, genom användadet av komplexa  algoritmer för bildanalys.

Halifax Biomedical valde Arcoma som leverantör baserat på den kliniska användbarheten av Arcomas utrustning samt Arcomas goda kvalitetsrykte. J. Erik Giphart, Ph.D., Chief Technology Officer på Halifax Biomedical säger "Arcoma erbjuder de typer av unika lösningar och den flexibilitet we behöver för att paketera ett avancerat röntgensystem i ett mycket begränsat utrymme. Arcoma tillför även nödvändig applikationskunskap och erfarenhet för att kunna slutföra projektet"

"Vi är mycket glada över att få arbeta med teamet från Halifax Biomedical och stolta över att man valt Arcoma som leverantör och partner för det nya mycket innovativa mobila DSR systemet" säger Jonas Salomonson, VD på Arcoma AB.

Om HALIFAX BIOMEDICAL, Inc.: Halifax Biomedical Inc. (HBI) är verksamma inom evidensbaserade kliniska mätningar för ortopedi. Bolaget har sitt huvudkontor i Nova Scotia, Kanada och har även verksamhet i Cambridge, MA USA. HBI är en världsledande leverantör av teknologi för mikro-instabilitetsbedömningar som utgår från en mycket noggrann och skyddad stereoradiografisk bildteknik. (HALIFAX exams). HBI fokuserar på två kliniska problem; detektering av implantatlossning vid totala höft- och knäersättningar samt kvantifiering av ryggradens instabilitet hos patienter med kronisk smärta i ryggens nedre delar.

För ytterligare information, besök gärna www.halifaxbiomedical.com, eller kontakta:

John Simon, COO

Email: john.simon@halifaxbiomedical.com

Office: (902) 945-2771

Fax: (902) 945-2324

Mailing Address:

Halifax Biomedical Inc.

1 Broadway, 14th Floor

Cambridge, MA  02142  USA

Om ARCOMA AB:  Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalité och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 2 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Sedermera Fondkommission AB.

För ytterligare information, besök gärna www.arcoma-imix.com, eller kontakta:

Jonas Salomonson, VD

Email: jonas.salomonson@arcoma.se

Office: +46  470 70 69 00

Fax: +46 470 70 69 99

Mailing Address:

Arcoma AB

Annavagen 1

SE-352 46 Växjö

SverigeDölj pressrelease

Arcoma AB : Arcoma lanserar nästa generations Intuitionsystem

Se som PDF
Visa pressrelease

Arcoma lanserar nu en vidareutvecklad version av den populära Intuitionplattformen. Lanseringen sker i samband med världens största röntgenmässa, RSNA (Radiological Society of North America), Chicago 30 november - 5 december. I och med lanseringen kommer Intuition, som är vårt halvautomatiska och mest flexibla röntgensystem, att kunna beställas med flera av de nyheter som sedan tidigare introducerats på vårt mest avancerade helautomatiserade system Precision, och som mottagits väl av marknaden.

Arcoma kan som ett led i vår strategi, att på en växande men konkurrensutsatt marknad, växa genom att stärka vårt produkterbjudande genom investeringar i vidareutveckling och breddning av produktportföljen, nu erbjuda marknaden en vidareutvecklad version av Intuition.

 Intuition är Arcomas mest flexibla röntgensystem och några av nyheterna som nu introduceras är:

 • Ett ytterligare förbättrat och mer flexibelt arbetsflöde för användaren då inställningar av systemet nu kommer att kunna göras mer patientnära med hjälp av den nyintroducerade pekskärmen.
 • Pekskärmen möjliggör även  att nytagna röntgenbilder kan bedömmas direkt vid systemet, en funktion som sedan tidigare återfinns på vårt Precisionsystem.
 • Nya Intuition har även en djupare integration mot bildsystemet vilket medför att inställningar nu görs från endast ett användargränssnitt i manöverummet och nya Intuition delar därmed teknologiplattform med vårt mest avancerade system Precision.
 • Den nya plattformen medför även att nya Intuition är både lättare och snabbare att installera än sin föregångare.

På RSNA mässan kommer Arcomas produkter att finnas med i flera marknadsledande bolags produktutställningar och vår exponering på denna mycket viktiga mässa är därför synnerligen god.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Salomonson, VD Arcoma AB

Tel: 0470-70 69 11

E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se Dölj pressrelease

Arcoma AB: Delårsrapport januari-september 2014

Se som PDF
Visa pressrelease

Stark tillväxt

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med +23% till 27 618 (22 433) TSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 1 436 (-420) TSEK
 • Resultat efter skatt -764 (-1 788) TSEK
 • Resultat per aktie -0,13 SEK

Perioden januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med +34% till 101 903 (75 874) TSEK
 • EBITDA ökade till 7 276 (-3 062) TSEK
 • Resultat efter skatt -508 (-7 356) TSEK

VIKTIGA HÄNDELSER
Nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Stockholm inleddes
Teckningstiden inför den planerade listningen på Nasdaq First North inleddes.

EFTER KVARTALET
Nyemission framgångsrikt genomförd
Nyemissionen i Arcoma har framgångsrikt avslutats. Cirka 14 MSEK, d.v.s. 93 % av maxbeloppet, tillförs bolaget av nya tecknare, existerande aktieägare samt av teckningsåtagare och garanter. Genom emissionen nyemitteras 1 000 755 aktier och Arcoma tillförs cirka 190 nya aktieägare.

Arcomas nya röntgensystem på Intuitionplattformen färdigutvecklat
Arcomas vidareutveckling av Intuitionplattformen slutfördes i början av november. Intuition har därmed utrustats med många av de nyheter och förbättringar som tidigare introducerats på Precision.

VD-KOMMENTAR
Arcoma visar fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet och försäljningen ökade med 23% jämfört med samma kvartal föregående år. För de tre första kvartalen 2014 ökade försäljningen med 34%. Den fortsatta försäljningstillväxten är mycket positiv, trots att första halvåret 2013 präglades av svag försäljning. Systemförsäljningen till OEM kunder under tredje kvartalet var fortsatt stark och stod för 49% av den totala försäljningen att jämföra med 21% för motsvarande kvartal förra året.
Fokus under tredje kvartalet har varit på vidareutveckling av Intuitionplattformen. Arbetet har gått enligt plan och vi kommer under fjärde kvartalet att lansera en vidareutvecklad version av Intuition på RSNA (Radiological Society of North America) i Chicago, världens största röntgenmässa. Både Intuition och Precision kommer att finnas i flera ledande bolags produktutställningar på mässan. I och med lanseringen kommer Intuitionkunder att erbjudas många av de nyheter som tidigare introducerats på Precision och som mottagits mycket positivt av marknaden. Vår strategi, att på en växande men samtidigt tuff och konkurrensutsatt marknad, växa genom att stärka vårt produkterbjudande genom investeringar i vidareutveckling och breddning av produktportföljen, ligger fast.
Marknaden för röntgensystem är i förändring och den fortfarande utbredda gamla tekniken med filmbaserade system är på väg att bytas ut mot den digitala tekniken i allt snabbare takt. Den digitala tekniken ger sjukvården förutsättningar att arbeta mer effektivt, möjliggör samarbeten över långa distanser och går att integrera i de nya helt digitala sjukhussystemen. Dessa förutsättningar ger Arcoma goda möjligheter att expandera. Som många andra medicintekniska bolag som säljer kapitalintensiva produkter har Arcoma ett ojämnt fördelat orderflöde över året. Vår målsättning är att, på helårsbasis, från och med 2014, växa organiskt med i genomsnitt 15% per år.

Frågor rörande rapporten besvaras av:
Jonas Salomonson, VD Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 11            
E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se  
Peter Parsmyr, CFO, Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 45            
E-mail: peter.parsmyr@arcoma.seDölj pressrelease


2015-02-19


2015-01-23


2014-12-19


2014-11-28

2014-11-07

2014-10-15

 

2014-09-25

 

 

2014-09-11